Find the right product
Popular search terms
Scroll further
Back to top
Simple navigation
All our product categories and other features are just a click away at any time.

TCS

Terms and Conditions of KASTELIC & Co. d.o.o.

§ 1 Scope of Conditions

(1) Isporuke i usluge te ponude tvrtke KASTELIC & Co. d.o.o., u daljnjem tekstu nazvane “Izvođač”, vrše se isključivo na temelju ovih poslovnih uvjeta. Ovi uvjeti vrijede za sve buduće poslovne odnose koje Izvođač ostvari s Naručiteljem (tj. kupcem, klijentom) putem robe, usluga i ponuda koje nudi Izvođač. Poslovni uvjeti također vrijede i ako se ne dogovore izričito ponovno. Najkasnije primitkom robe ili usluga smatraju se prihvaćenima. (2) Poslovni uvjeti Naručitelja ili trećih strana također se ne primjenjuju, čak i ako Izvođač u pojedinom slučaju osporava njihovu primjenjivost. Izvođač također ne daje suglasnost za primjenu drugih poslovnih uvjeta, čak i ako Izvođač spominje pismo koje sadrži poslovne uvjete Naručitelja ili trećih strana ili na njih upućuje. (3) Osoblje Izvođača nije ovlašteno sklapati usmeni dogovor s Naručiteljem u vezi ugovora koji se razlikuje od narudžbenih obrazaca Izvođača (na primjer, internetskih obrazaca za unos) ili ovih Općih poslovnih uvjeta. Svi dogovori postignuti između Naručitelja i Izvođača u vezi izvršenja ovog ugovora moraju biti zabilježeni pismeno (također putem faksa ili e-pošte).

(1) Die Lieferungen und Leistungen sowie Angebote der KASTELIC & Co. d.o.o., im nachfolgenden „Auftragnehmer“ genannt, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Diese sind für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, die der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber (d.h. Käufer, Kunden) über die vom Auftragnehmer angebotenen Waren, Dienstleistungen und Leistungen abschließt, gültig. Die Geschäftsbedingungen sind auch dann gültig, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder der Leistungen gelten diese als angenommen. (2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter fi nden auch dann keine Anwendung, wenn der Auftragnehmer deren Geltung im Einzelfall widerspricht. Es liegt von Seiten des Auftragnehmers auch dann kein Einverständnis mit der Geltung von anderen Geschäftsbedingungen vor, wenn der Auftragnehmer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter enthält oder auf diese verweist. (3) Das Personal des Auftragnehmers ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem Auftraggeber bezüglich des Vertrags zu treffen, die von den Bestellformularen des Auftragnehmers (beispielsweise den Eingabemasken im Internet) oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichen. Alle zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für die Ausführung dieses Vertrages getroffenen Vereinbarungen müssen schriftlich (auch per Fax oder Email) festgehalten werden.

(1) Deliveries, services, and offers by KASTELIC & Co. d.o.o., hereinafter referred to as the “Contractor,” are exclusively based on these terms and conditions. They apply to all future business relationships in which the Contractor concludes transactions with the contracting party (i.e., buyer, customer) concerning the goods, services, and performances offered by the Contractor. These terms and conditions also remain valid if they have not been explicitly agreed upon again. They are deemed accepted at the latest upon receipt of the goods or services. (2) The contracting party’s or third parties’ terms and conditions will not apply, even if the Contractor contradicts their validity in individual cases. The Contractor’s acceptance of or reference to a letter containing the contracting party’s or third parties’ terms and conditions does not imply consent to the validity of those terms and conditions. (3) The Contractor’s personnel are not authorized to make oral agreements with the contracting party regarding the contract that deviate from the Contractor’s order forms (such as online input forms) or these general terms and conditions. All agreements made between the contracting party and the Contractor for the execution of this contract must be documented in writing (including by fax or email).

§ 2 Offer and Conclusion of Contract

(1) Sve ponude navedene od strane Izvođača su bez obveze i neobvezujuće. Inače, moraju biti izričito označene kao obvezujuće ili sadržavati određeni rok za prihvaćanje. Na posebno izrađene ponude Izvođač je vezan 14 kalendarskih dana. Da bi izjave prihvaćanja i sve narudžbe postale pravno važeće, moraju biti potvrđene pismeno, telefaksom ili putem e-pošte od strane Izvođača. Potvrda se smatra izdanom ako Izvođač unutar četiri tjedna od primitka narudžbe ne odbije prihvaćanje. Uz primanje uplate, davanje dozvole za naplatu putem trajnog naloga, davanje dozvole za terećenje računa i plaćanje putem kreditne kartice, narudžba od strane Naručitelja smatra se prihvaćenom. Ako nema uplate, Naručitelj mora uložiti prigovor na pismenu potvrdu Izvođača o zaključenom ugovoru unutar 7 radnih dana; inače, ugovor će se smatrati prihvaćenim. (2) Za pravni odnos između Naručitelja i Izvođača mjerodavni su isključivo ugovor sklopljen pismeno, telefaksom ili putem e-pošte, kao i ovi Opći poslovni uvjeti. Usmene izjave Izvođača prije sklapanja ugovora su pravno neobvezujuće. Usmeni dogovori između ugovornih strana moraju se zamijeniti pismenim ugovorom ili pismenom narudžbom putem interneta u propisanom obrasca za narudžbu, osim ako se izričito ne utvrdi da imaju obvezujući karakter. Nadalje, dodatke ili promjene sklopljenih dogovora (uključujući ove Opće poslovne uvjete) također treba potvrditi pismeno; inače nisu važeći. Osoblje Izvođača, osim direktora i ovlaštenih osoba, nema pravo sklapati usmeni dogovor koji odstupa od ovih uvjeta. Radi očuvanja pismenog oblika, dostava putem telefaksa ili e-pošte je dostatna. Ostali oblici telekomunikacije nisu dovoljni. (3) Ako Izvođač navede informacije o predmetu ili opisu isporuke ili usluge (npr. crteže, težine, dimenzije, ilustracije ili druge tehničke karakteristike), one su samo približno obvezujuće, osim ako točna usklađenost nije uvjet za upotrebljivost u svrhu predviđenu ugovorom. Izjave Izvođača nisu garantirana svojstva, već opisuju ili označavaju isporuku/uslugu. Ako upotrebljivost u svrhu predviđenu ugovorom nije narušena, dozvoljene su trgovinske odstupnice koje proizlaze iz zakonskih propisa ili tehničkih poboljšanja, kao i zamjena jednakovrijednim proizvodima. (4) Ako ilustracije, crteži, težine, dimenzije ili druge tehničke karakteristike trebaju biti obvezujuće, moraju biti izričito dogovorene pismeno. (5) Ako se isporuka vrši trećoj strani u okviru narudžbe, naručitelj je i dalje naručitelj. Naručitelj i primatelj isporuke smatraju se zajedničkim naručiteljem ako se isporuka vrši u korist primatelja ili ako primatelj isporuke dolaskom u posjed i daljnjim korištenjem iste na drugi način stekne korist. Davanje takve narudžbe pretpostavlja prešutno suglasnost naručitelja za to. (6) Ako se naručuje prema računu treće strane, naručitelj i primatelj računa zajedno se smatraju naručiteljima, neovisno o tome je li naručeno u vlastito ime ili u ime treće strane. Ako se nakon već izvršene fakturacije primatelj računa prema želji naručitelja promijeni u drugog primatelja računa, to ima za posljedicu prešutno preuzimanje obveze novog primatelja računa. Takvim naručivanjem, naručitelj prešutno jamči da je primatelj računa dao suglasnost za to. (7) Vlasnička i autorska prava na sve ponude i predračune koje izda Izvođač ostaju u vlasništvu Izvođača. To se također odnosi na sve modele, crteže, ilustracije, prospekte, kataloge, izračune i druge materijale i pomagala koja su stavljena na raspolaganje naručitelju. Bez izričite pismene suglasnosti Izvođača, naručitelju nije dopušteno činiti ove predmete dostupnima trećim stranama ni kao takve ni sadržajno, otkrivati ih, koristiti ih ili umnožavati ih samostalno ili putem trećih strana. Na zahtjev Izvođača, naručitelj mora potpuno vratiti ove predmete i uništiti eventualno izrađene kopije ako pregovori ne dovedu do zaključenja ugovora ili ovi predmeti više nisu potrebni naručitelju u uobičajenom poslovanju. (8) Izvođač zadržava pravo da u svakom trenutku, bez navođenja razloga, povuče sve ponuđene besplatne proizvode i druge besplatne proizvode iz ponude, kao i otkazati bilo koju takvu narudžbu bez prethodne obavijesti naručitelja. To također vrijedi za sve ostale, čak i plaćene proizvode, koji iz perspektive Izvođača zahtijevaju otkazivanje narudžbe zbog nepredviđenih događaja. (9) Vrijeme kada podaci za tisak stignu Izvođaču je odlučujuće za poštivanje roka.

(1) Alle von Auftragnehmer aufgeführten Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Andernfalls müssen sie ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sein oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. An speziell ausgebildete Angebote hält sich der Auftragnehmer 14 Kalendertage gebunden. Damit Annahmeerklärungen sowie sämtliche Bestellungen rechtswirksam werden, müssen sie schriftlich, fernschriftlich oder per Email durch den Auftragnehmer bestätigt werden. Die Bestätigung gilt als erteilt, wenn der Auftragnehmer nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ablehnt. Mit Zahlungseingang, Lastschriftenerteilung, Kontoeinzugserteilung sowie Kreditkartenzahlung gilt ein Auftrag vom Auftraggeber als angenommen. Ohne Zahlungseingang muss innerhalb von 7 Werktagen Einspruch gegendie schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers bezüglich des abgeschlossenen Vertrags von Seiten des Auftraggebers eingelegt werden, ansonsten gilt der Vertrag als angenommen. (2) Für die Rechtsbeziehung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind einzig und allein der schriftlich, fernschriftlich oder per Email geschlossene Vertrag sowie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich. Rechtlich unverbindlich sind mündliche Zusagen des Auftragnehmers vor Vertragsabschluss. Mündliche Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern müssen durch den schriftlichen Vertrag bzw. die schriftliche Bestellung über das Internet in der vorgegebenen Bestellmaske ersetzt werden, wenn sich nicht ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie als verbindlich fort gelten. Ebenfalls der schriftlichen Bestätigung bedürfen Ergänzungen oder Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen (hierzu gehören auch diese Geschäftsbedingungen), ansonsten sind diese nicht gültig. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers haben, mit Ausnahme von Geschäftsführern und Prokuristen, nicht das Recht, hiervon abweichende mündliche Vereinbarungen zu treffen. Um die Schriftform zu wahren, genügt die Übermittlung per Telefax oder Email. Andere Telekommunikationswege sind ungenügend. (3) Macht der Auftragnehmer Angaben zum Gegenstand oder der Darstellung der Lieferung oder Leistung (beispielsweise zu Zeichnungen, Gewichten, Maßen, Abbildungen oder sonstigen Leistungsdaten), so sind diese nur annähernd maßgeblich, sofern die genaue Übereinstimmung nicht Voraussetzung für die Verwendbarkeit für den vertraglich vorgesehenen Zweck ist. Die Angaben des Auftragnehmers sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern beschreiben oder kennzeichnen die Lieferung/Leistung. Sofern die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird, sind handelsübliche Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen sowie die Ersetzung durch gleichwertige Produkte zulässig. (4) Sollen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichte, Maße oder sonstige Leistungsdaten als verbindlich gelten, müssen diese ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. (5) Erfolgt bei einem Auftrag die Lieferung an Dritte, so ist der Besteller der Auftraggeber. Besteller und Empfänger der Lieferung gelten als gemeinsamer Auftraggeber, wenn die Lieferung an den Empfänger zu dessen Gunsten erfolgt oder der Empfänger der Lieferung durch die Inbesitznahme und weitere Verwendung derselben in anderer Weise bereichert wird. Die Erteilung eines solchen Auftrages versichert stillschweigend das Einverständnis des Bestellers hierfür. (6) Erfolgt eine Bestellung auf Rechnung Dritter, so gelten Besteller und Rechnungsempfänger zusammen als Auftraggeber, unabhängig davon, ob in eigenem oder fremden Namen bestellt wurde. Wird nach bereits erfolgter Fakturierung der Rechnungsempfänger auf Wunsch des Bestellers auf einen anderen Rechnungsempfänger geändert, so hat dies den stillschweigenden Schuldbeitritt des neuen Rechnungsempfängers zur Folge. Der Besteller versichert mit einer solchen Auftragserteilung stillschweigend, dass das Einverständnis des Rechnungsempfängers hierfür vorliegt. (7) Das Eigentum- und Urheberrecht an allen vom Auftragnehmer abgegebenen Angebote und Kostenvoranschlägen behält sich dieser vor. Dies gilt ebenfalls für alle dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Modellen, Zeichnungen, Abbildungen, Prospekte, Kataloge, Berechnungen sowie andere Unterlagen und Hilfsmittel. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers ist es dem Auftraggeber nicht erlaubt, diese Gegenstände weder als solche noch inhaltlich für Dritte zugänglich zu machen, sie bekannt zu geben oder sie selbst oder durch Dritte zu benutzen oder zu vervielfältigen. Auf das Verlangen des Auftragnehmers muss der Auftraggeber diese Gegenstände vollständig an ihn zurückgeben und eventuell angefertigte Kopien vernichten, wenn Verhandlungen nicht zum Vertragsabschluss führen oder diese Gegenstände vom Auftraggeber im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden. (8) Der Auftragnehmer behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, alle angebotenen Gratis-Produkte sowie sonstige kostenlosen Produkte ohne Angabe von Gründen aus dem Angebot zu nehmen sowie jederzeit Aufträge dieser Art ohne vorherige Information des Auftraggebers zu stornieren. Dies gilt gleichermaßen für alle sonstigen, auch kostenpflichtigen Produkte, die aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen einen Auftragsrücktritt aus Sicht des Auftragnehmers erforderlich machen. (9) Der Zeitpunkt, an dem die Druckdaten dem Auftragnehmer zugehen, ist für die Einhaltung der Frist ausschlaggebend.

(1) All offers provided by the contractor are non-binding and subject to change. Otherwise, they must be expressly marked as binding or include a specific acceptance deadline. The contractor is bound by specially tailored offers for 14 calendar days. To make acceptance declarations and all orders legally effective, they must be confirmed in writing, by telex, or via email by the contractor. Confirmation is considered granted if the contractor does not reject acceptance within four weeks of receiving the order. With receipt of payment, direct debits, account debit authorization, or credit card payment, an order from the client is deemed accepted. Without payment receipt, objections against the written confirmation of the completed contract by the contractor must be raised by the client within 7 working days; otherwise, the contract is considered accepted. (2) Only the contract concluded in writing, by telex, or via email, as well as these General Terms and Conditions, govern the legal relationship between the client and the contractor. Oral commitments by the contractor prior to contract conclusion are not legally binding. Oral agreements between the contracting parties must be replaced by the written contract or the written order via the internet in the provided order form, unless they expressly state they remain binding. Supplements or amendments to the agreements made (including these terms and conditions) also require written confirmation; otherwise, they are not valid. Employees of the contractor, except for managing directors and authorized representatives, do not have the authority to make differing oral agreements. To maintain the written form, transmission via fax or email is sufficient. Other forms of telecommunication are insufficient. (3) If the contractor provides information about the object or representation of the delivery or service (such as drawings, weights, dimensions, illustrations, or other performance data), these are only approximately authoritative, unless exact conformity is a prerequisite for suitability for the contractually intended purpose. The contractor’s information does not constitute guaranteed characteristics but rather describes or designates the delivery/service. If suitability for the contractually intended purpose is not compromised, customary deviations resulting from legal regulations or technical improvements, as well as replacement with equivalent products, are permissible. (4) If illustrations, drawings, weights, dimensions, or other performance data are to be binding, they must be expressly agreed upon in writing. (5) In the case of delivery to third parties for an order, the purchaser is the client. The purchaser and the recipient of the delivery are considered joint clients if the delivery is made to the recipient for their benefit, or if the recipient of the delivery benefits in another way through taking possession and further use of the same. The issuance of such an order implicitly confirms the consent of the purchaser to this arrangement. (6) In the case of an order placed on behalf of a third party, the purchaser and the recipient of the invoice are jointly considered the client, regardless of whether the order was placed in the purchaser’s own name or in the name of another. If, after the invoice has already been issued, the invoice recipient is changed at the purchaser’s request, this implies the implicit assumption of liability of the new invoice recipient. By placing such an order, the purchaser implicitly assures that the consent of the invoice recipient for this arrangement is present. (7) The ownership and copyright of all offers and cost estimates provided by the contractor remain with the contractor. This also applies to all models, drawings, illustrations, brochures, catalogs, calculations, as well as other documents and tools provided to the client. Without the explicit written consent of the contractor, the client is not permitted to make these items accessible to third parties, either in their original form or in content, to disclose them, or to use or reproduce them themselves or through third parties. At the contractor’s request, the client must return these items in their entirety and destroy any copies made, if negotiations do not lead to contract conclusion or if these items are no longer needed by the client in the regular course of business. (8) The contractor reserves the right at any time to remove all offered free products and other complimentary products from the offer without providing reasons, as well as to cancel orders of this nature at any time without prior notice to the client. This also applies equally to all other, even fee-based products, which due to unforeseen events necessitate a contract withdrawal from the contractor’s perspective. (9) The timing at which the printing data is received by the contractor is crucial for adhering to the deadline.

§ 3a Right of Withdrawal

(1) Pravo na odustajanje ne postoji u slučaju ugovora na daljinu o isporuci robe koja je izrađena prema specifikaciji kupca ili jasno prilagođena osobnim potrebama ili koja zbog svoje prirode nije pogodna za povrat. Ako ste poduzetnik prema odredbi § 14 Građanskog zakonika (BGB) i djelujete u okviru svoje poslovne ili samostalne djelatnosti prilikom zaključenja ugovora, pravo na odustajanje ne postoji. (2.1) Pravo na odustajanje: Možete povući svoju izjavu o ugovoru u roku od 14 dana bez navođenja razloga u pisanoj formi (npr. pismo, faks, e-pošta) ili – ako vam je stvar predana prije isteka roka – povratom stvari. Rok počinje teći nakon primitka ove obavijesti u pisanom obliku, ali ne prije nego što roba stigne kod primatelja (u slučaju ponavljajuće isporuke istovrsnih stvari, ne prije nego što stigne prva parcijalna isporuka) i također ne prije ispunjenja naših informacijskih obveza sukladno Članku 246 § 2 u vezi s § 1 stavkom 1 i 2 EGBGB te naših obveza sukladno § 312g stavku 1 rečenici 1 BGB u vezi s Člankom 246 § 3 EGBGB. Za poštivanje roka za odustajanje dovoljno je da pravovremeno pošaljete odustajanje ili stvar. Odustajanje treba uputiti na adresu:

KASTELIC & Co. d.o.o., Stranići kod Lovreča 6A, 52448 Sveti Lovreč, Hrvatska (2.2) Posljedice odustajanja: U slučaju valjanog odustajanja, primljene usluge s obje strane treba vratiti i, ako je primjenjivo, izdane koristi (npr. kamate). Ako ne možete vratiti primljene usluge i koristi (npr. koristi od korištenja) u cijelosti ili djelomično ili samo u pogoršanom stanju, morate nam nadoknaditi vrijednost u tom opsegu. Za pogoršanje stvari i za izvučene koristi morate platiti nadoknadu samo ako pogoršanje ili korist proizlazi iz rukovanja stvari koje prelazi ispitivanje karakteristika i funkcionalnosti. “Ispitivanje karakteristika i funkcionalnosti” znači testiranje i isprobavanje odgovarajuće robe, kao što je to moguće i uobičajeno u trgovini. Stvari koje se mogu poslati paketnom uslugom šaljete na naš rizik. Redovne troškove povrata snosite vi ako isporučena roba odgovara naručenoj i ako cijena vraćene stvari ne prelazi iznos od 40 eura ili ako niste izvršili uzvratnu uslugu ili dogovorenu djelomičnu uplatu u trenutku odustajanja. Inače, povrat će za vas biti besplatan. Za stvari koje se ne mogu poslati paketnom uslugom organizirat ćemo njihovu preuzimanje kod vas. Obveze povrata plaćanja moraju biti ispunjene u roku od 30 dana. Rok počinje za vas slanjem vašeg odustanka ili stvari, a za nas primitkom istih. (3) Dogovor o podmirenju troškova pri odustajanju: Ako naručitelj iskoristi svoje pravo na odustajanje, mora snositi redovne troškove povrata robe ako isporučena roba odgovara naručenoj i ako cijena vraćene stvari ne prelazi iznos od 40 eura ili ako niste izvršili uzvratnu uslugu ili dogovorenu djelomičnu uplatu u trenutku odustajanja. Inače, povrat će za naručitelja biti besplatan.

(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifi kation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht. (2.1) Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspfl ichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pfl ichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

KASTELIC & Co. d.o.o., Stranići kod Lovreča 6A, 52448 Sveti Lovreč, Kroatien (2.2) Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpfl ichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. (3) Kostentragungsvereinbarung bei Widerruf: Macht der Auftraggeber von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von EUR 40,00 nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Auftraggeber die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für den Auftraggeber kostenfrei.

(1) The right of withdrawal does not apply to distance contracts for the delivery of goods that are custom-made according to customer specifications or clearly tailored to personal needs, or which are not suitable for return due to their nature. If you are an entrepreneur within the meaning of § 14 of the German Civil Code (BGB) and conclude the contract in the exercise of your commercial or self-employed activity, the right of withdrawal does not apply. (2.1) Right of Withdrawal: You can revoke your contractual declaration within 14 days without stating reasons in written form (e.g., letter, fax, email) or – if the item is handed over to you before the deadline expires – also by returning the item. The withdrawal period begins upon receipt of this instruction in written form, but not before receipt of the goods by the recipient (in the case of recurring delivery of similar goods, not before receipt of the first partial delivery) and also not before fulfillment of our information obligations pursuant to Article 246 § 2 in conjunction with § 1 paragraphs 1 and 2 EGBGB, as well as our obligations pursuant to § 312g paragraph 1 sentence 1 BGB in conjunction with Article 246 § 3 EGBGB. To comply with the withdrawal period, it is sufficient to send the withdrawal or the item in a timely manner. The withdrawal is to be addressed to:

KASTELIC & Co. d.o.o., Stranići kod Lovreča 6A, 52448 Sveti Lovreč, Croatia (2.2) Consequences of Withdrawal: In the event of an effective withdrawal, the mutually received performances are to be returned and, if applicable, any benefits derived (e.g., interest) are to be surrendered. If you are unable to return the received performance and benefits (e.g., benefits of use) in whole or in part or only in deteriorated condition, you may have to compensate us accordingly for the value. For the deterioration of the item and for benefits derived, you only have to compensate for value to the extent that the benefits or deterioration is due to handling the item that goes beyond testing its properties and functionality. “Testing its properties and functionality” refers to testing and trying out the respective item as is possible and customary in a retail store. Items that can be sent as a package are to be returned at our risk. You have to bear the regular costs of the return if the delivered goods correspond to the ordered goods and if the price of the item to be returned does not exceed an amount of 40 Euros or if, in the case of a higher price of the item, you have not yet provided the consideration or a contractually agreed partial payment at the time of the withdrawal. Otherwise, the return is free of charge for you. Non-packageable items will be collected from you. Obligations to refund payments must be fulfilled within 30 days. The period begins for you with the dispatch of your withdrawal declaration or the item, and for us with its receipt. (3) Cost Allocation Agreement for Withdrawal: If the client exercises their right of withdrawal, they shall bear the regular costs of returning the goods if the delivered goods correspond to the ordered goods and if the price of the item to be returned does not exceed EUR 40.00, or if, in the case of a higher price of the item, the client has not yet provided the consideration or a partial payment at the time of withdrawal. Otherwise, the return is free of charge for the client.

§ 3 Prices and Price Changes

(1) Ako nije drugačije naznačeno ili dogovoreno, Izvođač se obvezuje da će se 14 dana od datuma navedenog u njegovoj ponudi pridržavati cijena navedenih u istoj. Inače, mjerodavne su cijene navedene u odgovarajućoj potvrdi narudžbe od strane Izvođača. Cijene su navedene bez PDV-a i primjenjuju se na opseg isporuke i usluge naveden u potvrdi narudžbe. Dodatne usluge i isporuke, uključujući povećanje, smanjenje ili posebne usluge, bit će naplaćene posebno. (2) Sve cijene su navedene u eurima i primjenjuju se na isporuku uz dodatak poreza na dodanu vrijednost, troškova izvoza, carine i drugih javnih davanja. (3) Sve promjene na narudžbi koje su izazvane nakon prihvata narudžbe od strane Izvođača bit će naplaćene naručitelju. Ovdje se ubrajaju sve promjene, uključujući i promjene trgovinskih podataka (npr. adrese isporuke, načina isporuke, primatelja računa, načina plaćanja itd.). Ako nije postignut drugi pismeni dogovor, sve promjene koje proizlaze iz zahtjeva naručitelja mogu biti naplaćene s paušalnim troškom od 55,00 eura plus PDV. (4) Svaka promjena isporučenih ili prenesenih podataka na zahtjev naručitelja ili slični predposlovi bit će naplaćeni posebno. (5) Izvođač ima pravo, ali ne i obvezu, izvoditi potrebne predposlove na isporučenim ili prenesenim podacima naručitelja samostalno i bez konzultacija s naručiteljem ako to služi poštivanju roka ili je u ekonomskom interesu naručitelja. Naplata takvih radova temelji se na njihovom vremenskom utrošku. Ako stvarne dodatne troškove za naručitelja premašuju deset posto vrijednosti narudžbe (cijenu ponude) ili najmanje 55,00 eura plus PDV, potrebna je unaprijed suglasnost naručitelja za naplatu tih dodatnih troškova. (6) Ako naručitelj otkaže narudžbu ili ne dostavi podatke za tisak do dogovorenog datuma, Izvođač može naplatiti naknadu za obradu u iznosu od 35,00 eura plus PDV. Ako je Izvođač već izvršio usluge koje prelaze ovaj iznos, naplata se temelji na temelju već pruženih usluga. Otkazi od strane naručitelja bez daljnjeg provjere od strane Izvođača neće biti prihvaćeni i moraju biti zabilježeni pismeno. Ako naručitelj otkaže narudžbu, Izvođač će provjeriti je li otkaz tada još uvijek moguć i odmah će o tome obavijestiti naručitelja putem e-pošte. Samo naručitelj osobno može podnijeti zahtjeve za otkazivanje; ti zahtjevi moraju biti u pisanom obliku i sadržavati njegov broj kupca.

(1) Wenn nicht anders angegeben oder vereinbart, hält sich der Auftragnehmer 14 Tage ab dessen Datum an die in seinem Angebot enthaltenen Preise. Ansonsten sind die in der jeweiligen Auftragbestätigung durch den Auftragnehmer genannten Preise maßgebend. Diese verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer und gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Werden zusätzliche Leistungen und Lieferungen angefordert, hierzu gehören auch Mehr-, Minder- oder Sonderleistungen, so werden diese gesondert berechnet. (2) Alle Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich für die Lieferung zuzüglich der Umsatzsteuer, Kosten bei Exportlieferungen, Zoll sowie Gebühren und anderen öffentlichen Abgaben. (3) Alle nachträglich nach Auftragsannahme durch den Auftragnehmer veranlassten Änderungen am Auftrag, werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Hierunter fällt jede Änderung, auch Änderungen der kaufmännischen Auftragsdaten (beispielsweise Lieferanschrift, Versandart, Rechnungsempfänger, Zahlungsart etc.). Soweit keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, können alle Änderungen, die auf Wunsche des Auftraggebers erfolgen, mit einer Kostenpauschale von 55,00 € zuzüglich USt. berechnet werden. (4) Jede Änderung der angelieferten oder übertragenen Daten auf Wunsch des Auftraggebers oder ähnliche Vorarbeiten werden gesondert berechnet. (5) Der Auftragnehmer hat das Recht, jedoch nicht die Pflicht, notwendige Vorarbeiten an den gelieferten oder übertragenen Daten des Auftraggebers selbstständig und ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber durchzuführen, wenn dies der Einhaltung eines Fixtermins dient oder im wirtschaftlichen Interesse des Auftraggebers liegt. Die Kostenberechnung für solche Arbeiten erfolgt nach ihrem jeweiligen zeitlichen Aufwand. Liegen die hierdurch entstehenden Mehrkosten für den Auftraggeber um mehr als zehn Prozent über dem des Auftragwerts (Angebotspreis), mindestens jedoch 55,00 € zzgl. USt., so muss hierfür vorab die Zustimmung des Auftraggebers über die Berechnung dieser Mehrkosten eingeholt werden. (6) Wird ein Auftrag durch den Auftraggeber storniert oder werden die Druckdaten nicht bis zum vereinbarten Termin geliefert, so kann eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35,00 € zzgl. USt. durch den Auftragnehmer berechnet werden. Hat der Auftragnehmer bereits Leistungen erbracht, die über diesem Betrag liegen, so erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der bereits erbrachten Leistungen. Stornierungen durch den Auftraggeber ohne weitere Überprüfung durch den Auftragnehmer  werde nicht akzeptiert und sind schriftlich festzuhalten. Storniert der Auftraggeber den Auftrag, so überprüft der Auftragnehmer, ob zu diesem Zeitpunkt eine Stornierung überhaupt noch möglich ist und teilt dies dem Auftraggeber umgehend per Email mit. Nur der Auftraggeber selbst kann Stornierungen beantragen; diese müssen über seine Kundennummer in schriftlicher Form erfolgen.

(1) Unless otherwise stated or agreed, the contractor adheres to the prices stated in its offer for a period of 14 days from its date. Otherwise, the prices specified in the respective order confirmation by the contractor are binding. These prices are exclusive of the respective statutory value-added tax and apply to the scope of services and delivery specified in the order confirmations. Additional services and deliveries requested, including additional, reduced, or special services, will be billed separately. (2) All prices are quoted in euros and are exclusive of value-added tax, costs for export deliveries, customs, fees, and other public charges. (3) All changes made to the order by the client after the contractor’s acceptance of the order will be invoiced to the client. This includes any changes, including changes to commercial order data (such as delivery address, shipping method, invoice recipient, payment method, etc.). Unless otherwise agreed in writing, all changes made at the client’s request may be subject to a flat fee of €55.00 plus VAT. (4) Any changes to the delivered or transmitted data at the client’s request or similar preliminary work will be billed separately. (5) The contractor has the right, but not the obligation, to carry out necessary preliminary work on the delivered or transmitted data of the client independently and without consultation with the client if it serves to meet a fixed deadline or is in the economic interest of the client. The cost calculation for such work is based on their respective time spent. If the resulting additional costs for the client exceed ten percent of the order value (offer price) or are at least €55.00 plus VAT, the client’s approval for the calculation of these additional costs must be obtained in advance. (6) If an order is cancelled by the client or the print data is not provided by the agreed-upon deadline, a processing fee of €35.00 plus VAT may be charged by the contractor. If the contractor has already provided services exceeding this amount, the calculation will be based on the already rendered services. Cancellations by the client without further review by the contractor will not be accepted and must be documented in writing. If the client cancels the order, the contractor will assess whether cancellation is still possible at that time and will promptly inform the client by email. Only the client themselves can request cancellations, and these must be made in writing through their customer number.

§ 4 Execution of Orders / Approval by the Client

(1) Izvođač izvršava sve narudžbe na temelju podataka za tisak koje naručitelj dostavlja ili prenosi, osim ako nije postignut pisani sporazum (faksom ili e-poštom) drugačije. Podaci moraju biti dostavljeni od strane naručitelja u skladu s formatima datoteka navedenim u obrascima narudžbe. Izvođač ne može jamčiti ispravnu izvedbu za druge formate datoteka, osim ako se odstupajući format datoteke unaprijed pisanim putem odobri od strane Izvođača. Naručitelj je u potpunosti odgovoran za točnost podataka. To se također odnosi na slučajeve kada postoje greške u prijenosu podataka ili na nosačima podataka koje Izvođač nije odgovoran. (2) Izvođač nema obvezu provjere u pogledu bilo kakvih materijala dostavljenih od strane naručitelja ili od strane treće strane koju je naručitelj angažirao (što uključuje i nosače podataka i prenesene podatke). Izuzeci su podaci koji očigledno nisu upotrebljivi ili čitljivi. Prije prijenosa podataka, naručitelj je dužan koristiti zaštitne programe za računalne viruse koji odgovaraju trenutačnom tehničkom standardu. Samo naručitelj je odgovoran za sigurnosno kopiranje podataka. Izvođač ima pravo izraditi kopije.

(1) Der Auftragnehmer führt alle Aufträge auf der Grundlage der vom Auftraggeber angelieferten bzw. übertragenen Druckdaten aus, wenn nicht schriftlich (per Fax oder Email) eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Die Daten müssen vom Auftraggeber entsprechend den in den Auftragsformularen angegeben Dateiformaten angeliefert werden. Für andere Dateiformate kann der Auftragnehmer eine fehlerfreie Leistung nicht gewährleisten, außer das abweichende Dateiformat wurde vom Auftragnehmer vorher schriftlich genehmigt. Für die Richtigkeit der Daten haftet der Auftraggeber in vollem Umfang. Dies gilt auch dann, wenn Datenübertragungs- oder Datenträgerfehler vorliegen, die nicht vom Auftragnehmer zu verantworten sind. (2) Von Seiten des Auftragnehmers besteht bezüglich Zulieferungen aller Art durch den Auftraggeber oder einem von ihm eingeschalteten Dritten (hierzu gehören auch Datenträger und übertragene Daten) keine Prüfungspflicht. Hiervon ausgenommen sind offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, vor der Datenübertragung Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen, die dem jeweils aktuellen technischen Stand entsprechen. Für die Datensicherung ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Der Auftragnehmer hat das Recht, Kopien anzufertigen.

(1) The contractor carries out all orders based on the print data delivered or transmitted by the client, unless otherwise agreed in writing (by fax or email). The data must be provided by the client in the file formats specified in the order forms. The contractor cannot guarantee error-free performance for other file formats unless the deviating file format has been approved in writing by the contractor beforehand. The client is fully responsible for the accuracy of the data. This applies even if data transmission or data carrier errors occur that are not attributable to the contractor. (2) There is no obligation on the part of the contractor regarding any kind of deliveries by the client or a third party engaged by the client (including data carriers and transmitted data). This excludes data that is obviously not processable or legible. The client is obliged to use virus protection programs corresponding to the current state of technology before data transmission. The client alone is responsible for data backup. The contractor has the right to make copies.

§ 5 Delivery and Performance Time

(1) Rokovi isporuke ili vremenski okviri za isporuku moraju biti u pisanom obliku, bez obzira na to jesu li dogovoreni kao obvezujući ili neobvezujući. (2) Izvođač ne može biti odgovoran za nemogućnost isporuke ili kašnjenje u isporuci koje su uzrokovane višom silom ili drugim okolnostima koje nisu bile predvidive u trenutku sklapanja ugovora (poput problema u nabavi materijala ili energije, poremećaja u poslovanju svih vrsta, štrajkova, kašnjenja u transportu, nedostatka energije, radne snage ili sirovina, zakonitih zaključavanja, problema u dobivanju potrebnih dozvola od vlasti, vlastitih mjera ili nepravilne, nepravodobne ili izostale isporuke od dobavljača i drugih). Ako Izvođač nema utjecaja na takve događaje, ne može se smatrati odgovornim. Ako takve okolnosti značajno otežavaju ili onemogućuju Izvođaču isporuku ili izvršenje, a blokada nije samo privremena, Izvođač ima pravo raskinuti ugovor. Ako su blokade samo privremene, rokovi isporuke i rokovi izvršenja se pomjeraju za vrijeme trajanja blokade plus razumna faza pokretanja. Ako zbog kašnjenja naručitelju nije moguće izvršiti prihvaćanje isporuke/usluge, naručitelj može raskinuti ugovor s Izvođačem. Za to je potrebna neposredna pismena izjava naručitelja. (3) Ako blokada traje dulje od jednog mjeseca, naručitelj ima pravo, nakon razumnog roka koji je postavljen za ispunjenje preostalog dijela, raskinuti ugovor. Ako se rok isporuke produljuje ili Izvođač je oslobođen svoje obveze zbog blokade, naručitelj nema pravo na naknadu štete. Izvođač ima pravo pozvati se na navedene okolnosti samo ako naručitelja odmah obavijesti o tome. (4) Ako izostanak isporuke ili kašnjenje u isporuci nije zbog okolnosti naručitelja, Izvođač može se naručitelju naplatiti odštetu za kašnjenje u iznosu od 0,5% za svaki puni tjedan kašnjenja, ukupno najviše do 5% vrijednosti računa za usluge i isporuke zahvaćene kašnjenjem, ako je Izvođač odgovoran za neispunjavanje obvezujućih rokova i vremenskih okvira ili je u kašnjenju. Ako kašnjenje proizlazi iz namjerne radnje Izvođača ili barem grubog nemara, mogu se podnijeti dodatni zahtjevi, inače su isključeni zahtjevi izvan ove navedene regulacije. (5) Djelomična isporuka dogovorene isporuke/usluge od strane Izvođača je dopuštena ako je djelomična isporuka upotrebljiva za naručitelja u okviru svrhe navedene u ugovoru, isporuka preostalih naručenih proizvoda može biti zajamčena, i naručitelju ne predstavlja značajan dodatni napor ili dodatne troškove ili ako Izvođač preuzima dodatne troškove. (6) Preduvjet za ispunjenje obveze isporuke/usluge od strane Izvođača je pravodobno i ispravno ispunjenje obveza naručitelja. Samo potvrđeni datumi od strane Izvođ

(1) Liefertermine oder Lieferfristen bedürfen der Schriftform, egal ob sie als verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden. (2) Für die Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, die durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignisse (beispielsweise Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, bei Betriebsstörungen aller Art, Streiks, Transportverzögerungen, Mangel an Energie, Arbeitskräften oder Rohstoffen, rechtmäßigen Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördlichen Maßnahmen oder nicht richtige, nicht rechtzeitige oder ausbleibende Lieferung durch Lieferanten etc.) verursacht werden und die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, kann der Auftragnehmer nicht haftbar gemacht werden. Erschweren solche Ereignisse die Erbringung der Lieferung oder Leistung für den Auftragnehmer wesentlich oder machen diese unmöglich und ist die Behinderung nicht von nur vorübergehender Dauer, so ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Sind die Hindernisse von vorübergehender Dauer, so verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine und verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Ist dem Auftraggeber auf Grund der Verzögerung eine Abnahme der Lieferung/Leistung nicht zuzumuten, so kann dieser gegenüber dem Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten. Hierzu ist eine unverzügliche schriftliche Erklärung von Seiten des Auftraggebers unerlässlich. (3) Dauert eine Behinderung länger als einen Monat an, so hat der Auftraggeber das Recht, nach einer angemessenen Nachfristsetzung bezüglich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der Auftraggeber kann keine Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn sich die Lieferzeit verlängert oder der Auftragnehmer von seiner Verpflichtung frei wird. Der Auftragnehmer hat nur dann das Recht, sich auf die genannten Umstände zu berufen, wenn er den Auftraggeber unverzüglich davon in Kenntnis setzt. (4) Der Auftraggeber hat Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede volle Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Leistungen und Lieferungen, wenn der Auftragnehmer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Termine und Fristen zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet. Beruht der Verzug auf Vorsatz des Auftragnehmers oder zumindest grober Fahrlässigkeit, so können weitere Ansprüche erhoben werden, ansonsten sind über die hier genannte Regelung hinausgehende Ansprüche ausgeschlossen. (5) Eine Teillieferung der vereinbarten Lieferung/Leistung durch den Auftragnehmer ist zulässig, wenn die Teillieferung im Rahmen des vertraglich festgelegten Bestimmungszwecks für den Auftraggeber verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware garantiert werden kann und der Auftraggeber durch die Teilleistungen keinen erheblichen Mehraufwand oder zusätzliche Kosten zu tragen hat oder die Mehrkosten vom Auftragnehmer übernommen werden. (6) Voraussetzung für die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtung von Seiten des Auftragnehmers ist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers. Nur vom Auftragnehmer als Fixtermine oder verbindliche Termine schriftlich bestätigte Termine sind als Fixtermine für die Leistungserbringung gültig. Wird bei Fixterminen der vereinbarte Termin überschritten oder nicht eingehalten, hat der Auftraggeber das Recht zum sofortigen kostenfreien Rücktritt vom Vertrag. Die Erklärung über den Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt vom Auftragnehmer bereits erbrachte und vom Auftraggeber abgenommene Lieferungen/Leistungen werden berechnet, außer der Auftraggeber wird durch diese Berechnung wirtschaftlich unangemessen benachteiligt. (7) Die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz bei der Verzögerung einer Leistung/Lieferung oder der Unmöglichkeit einer Lieferung gleich aus welchem Grund, ist auf die Maßgabe in §17 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt.

(1) Delivery dates or delivery periods require written form, regardless of whether they are agreed as binding or non-binding. (2) The contractor cannot be held liable for the impossibility of delivery or for delivery delays caused by force majeure or other events that were not foreseeable at the time of contract conclusion (e.g., difficulties in obtaining materials or energy, disruptions of all kinds, strikes, transport delays, lack of energy, labor or raw materials, lawful lockouts, difficulties in obtaining necessary official permits, official measures, or incorrect, untimely, or non-delivery by suppliers, etc.) and which are not the responsibility of the contractor. If such events significantly impede the delivery or performance for the contractor or make them impossible, and the hindrance is not of merely temporary duration, the contractor is entitled to withdraw from the contract. If the hindrance is of merely temporary duration, the delivery or performance deadlines will be postponed, and the delivery and performance periods will be extended by the duration of the hindrance plus a reasonable start-up period. If the delay makes it unreasonable for the client to accept the delivery/performance, the client may withdraw from the contract with the contractor. For this purpose, an immediate written declaration from the client is essential. (3) If an impediment lasts longer than one month, the client has the right to withdraw from the contract with respect to the unfulfilled part after setting a reasonable deadline. The client cannot claim damages if the delivery time is extended or the contractor is released from its obligation. The contractor has the right to rely on the circumstances mentioned only if it informs the client immediately. (4) The client is entitled to compensation for delay in the amount of 0.5% for each full week of delay, but in total, no more than 5% of the invoice value of the services and deliveries affected by the delay, if the contractor is responsible for the non-compliance with the bindingly agreed deadlines and periods or is in delay. If the delay is due to intent on the part of the contractor or at least gross negligence, further claims can be asserted; otherwise, claims beyond the regulation mentioned here are excluded. (5) Partial delivery of the agreed delivery/performance by the contractor is permissible if the partial delivery is usable for the client within the framework of the contractually specified purpose, the delivery of the remaining ordered goods can be guaranteed, and the client does not have significant additional effort or additional costs from the partial performances, or the additional costs are covered by the contractor. (6) The fulfillment of the delivery and performance obligations on the part of the contractor depends on the timely and proper fulfillment of the client’s obligations. Only deadlines explicitly confirmed in writing by the contractor as fixed dates or binding dates are valid as fixed dates for the provision of services. If the agreed-upon deadline for fixed dates is exceeded or not met, the client has the right to immediately withdraw from the contract free of charge. The declaration of withdrawal must be made in writing. Deliveries/services already rendered and accepted by the client up to this point will be charged unless the client is unreasonably disadvantaged economically by this calculation. (7) The contractor’s liability for damages in case of delayed performance/delivery or impossibility of delivery for any reason is subject to the provisions in §17 of these General Terms and Conditions.

§ 6 Periodic Work

(1) Kod ugovora o redovito ponavljajućim poslovima vrijedi otkazni rok od najmanje tri mjeseca. Otkaz se primjenjuje na kraju mjeseca.

(1) Bei Verträgen über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten besteht eine Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten. Die Kündigung erfolgt zum Schluss eines Monats.

(1) In contracts for regularly recurring work, there is a notice period of at least three months. The termination takes effect at the end of a month.

§ 7 Transfer of Risk – Shipment

(1) Čim je predmet isporuke koji je pripremio izvođač predaje transportnoj tvrtki (prijevozniku, špediteru ili drugim trećim osobama određenim za izvođenje slanja) ili je napustio radove izvođača zbog slanja, rizik prelazi na naručitelja. Odlučujući za to je početak procesa utovara. Ova se odredba također primjenjuje i ako se izvrše djelomične isporuke ili ako izvođač preuzme druge usluge. Ako naručitelj izrazi želju da se slanje ili isporuka odgodi ili ako slanje kasni zbog okolnosti koje potječu od naručitelja, rizik prelazi na naručitelja čim njegova roba bude spremna za slanje. (2) Nakon prijenosa rizika, naručitelj snosi sve troškove pohrane koji nastanu. Troškovi pohrane iznose 1% iznosa računa za svaki protekli tjedan pohrane od strane izvođača. Izvođač zadržava pravo da dokaže više ili niže troškove pohrane. (3) Poslovno sjedište izvođača je mjesto izvršenja svih obveza iz ugovornog odnosa, osim ako nije drugačije određeno. (4) Isporuka se vrši na adresu isporuke koju je naveo naručitelj. U slučaju odstupanja, potrebna je pismena suglasnost izvođača. (5) Troškove slanja snosi naručitelj. (6) Ako postoje vanjske štete na pošiljci, naručitelj smije prihvatiti tu pošiljku samo ako je šteta potvrđena od strane prijevoznika. Ako ta potvrda izostane, svi zahtjevi za naknadu štete koji proizlaze iz toga prema izvođaču postaju nevažeći.

(1) Sobald der vom Auftragnehmer versandfertige Liefergegenstand an die den Transport übernehmende Unternehmen (Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Dritte) übergeben wurde oder aufgrund der Versendung das Werk des Auftragnehmers verlassen hat, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. Maßgeblich hierfür ist der Beginn des Ladevorgangs. Diese Regelung hat auch dann noch Gültigkeit, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Auftragnehmer noch andere Leistungen übernommen hat. Äußert der Auftraggeber den Wunsch, dass der Versand oder die Übergabe verzögert wird oder verzögert sich der Versand durch einen Umstand, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr auf diesen über, sobald seine Ware versandbereit ist. (2) Der Auftraggeber trägt alle nach Gefahrenübergang anfallenden Lagerkosten. Pro abgelaufene Woche betragen die Lagerkosten bei Lagerung durch den Auftragnehmer 1% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände. Es bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten, einen Nachweis über weitere oder geringere Lagerkosten geltend zu machen. (3) Der Geschäftssitz des Auftragnehmers ist Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis, sofern nichts anderes bestimmt ist. (4) Die Lieferung erfolgt an die vom Auftraggeber angegebene Lieferadresse. Bezüglich einer abweichenden Vereinbarung ist die schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers erforderlich. (5) Die Versandkosten trägt der Auftraggeber. (6) Liegen bei einer Sendung äußerliche Beschädigungen vor, so darf der Auftraggeber diese nur annehmen, wenn der Schaden seitens des Frachtführers/Spediteurs festgestellt wurde. Unterbleibt diese Feststellung, so werden alle Schadensersatzansprüche hieraus gegenüber dem Auftragnehmer unwirksam.

(1) As soon as the deliverable goods ready for shipment are handed over to the transporting company (carrier, freight forwarder, or other third party designated for shipping) by the contractor or as soon as the contractor’s work has left the premises due to shipping, the risk passes to the client. The start of the loading process is decisive for this. This provision also applies if partial deliveries are made or if the contractor has taken on other services. If the client expresses the desire for delayed shipment or delivery, or if the shipment is delayed due to a circumstance for which the client is responsible, the risk passes to the client as soon as their goods are ready for shipment. (2) The client bears all storage costs incurred after the transfer of risk. For each elapsed week, the storage costs amount to 1% of the invoice amount of the goods to be stored if storage is carried out by the contractor. The contractor reserves the right to provide evidence of other or lower storage costs. (3) The contractor’s registered office is the place of performance for all obligations arising from the contractual relationship unless otherwise specified. (4) Delivery is made to the delivery address specified by the client. A different agreement requires the written consent of the contractor. (5) The shipping costs are borne by the client. (6) In the case of externally visible damage to a shipment, the client may only accept it if the damage has been confirmed by the carrier/freight forwarder. If this confirmation is omitted, all claims for damages arising from this against the contractor become ineffective.

§ 8 Client’s Rights in Case of Defects / Warranty / Use and Instructions

(1) Jamstveni rok je ograničen na jednu godinu. Počinje s isporukom ili, ako je potrebno, s prihvatom. (2) Nakon dostave naručitelju ili osobi koju je naručitelj odredio, isporučeni predmeti moraju se odmah i pažljivo pregledati. Ako izvođaču u roku od sedam radnih dana od dostave predmeta nisu upućene primjedbe o očiglednim nedostacima ili drugim nedostacima koji bi bili primjetni prilikom neposrednog i pažljivog pregleda, smatra se da su ti nedostaci odobreni. Nedostaci koji nisu bili primjetni prilikom tog pažljivog pregleda također moraju biti prijavljeni izvođaču kao prigovor u roku od sedam radnih dana od otkrića nedostatka ili trenutka kada je nedostatak mogao biti primijećen od strane naručitelja pri normalnoj uporabi predmeta isporuke, bez dodatnog detaljnog pregleda. Prigovori na nedostatke uvijek se moraju pisati u pisanom obliku (također putem e-pošte ili faksa). Ako izvođač zatraži povrat reklamiranog proizvoda, mora se vratiti bez tereta. Roba koja se šalje bez plaćenog tereta neće biti prihvaćena. Ako je prigovor na nedostatke opravdan, izvođač pokriva troškove najpovoljnijeg načina slanja, pod uvjetom da se predmet isporuke nalazi na mjestu njegove namjene. Ako se nalazi na drugom mjestu i time se povećavaju troškovi, izvođač za to ne odgovara. Obveza pregleda također vrijedi i za predmete koji su poslani na ispravku. S odobrenom potvrdom tiska ili izradom, rizik od mogućih pogrešaka prelazi na naručitelja, osim ako se greške nisu pojavile tek u postupku izrade nakon odobrenja ili ih nije bilo moguće primijetiti do tada, a izvođač ih nije namjerno ili grubo nemarno uzrokovao. Ova se odredba također odnosi na sve ostale potvrde o odobrenju naručitelja. (3) Manji odstupi od originala ne mogu se osporavati kod obojenih reprodukcija u svim postupcima izrade. Istu stvar primjenjuje se i kod usporedbe s drugim uzorcima (npr. dokazima i podacima o ispisu), čak i ako su ih stvorili izvođači – bez obzira na to jesu li to bili dokazi ili podaci o ispisu – i krajnjim proizvodom. (4.1) Ako postoji odstupanje u svojstvima korištenog materijala, izvođač može biti odgovoran samo do visine vrijednosti narudžbe. Ako izvođač isporučuje materijal, ova odgovornost nestaje. (4.2) Iz proizvodnih razloga, pri postavljanju nije moguće voditi računa o smjeru tkanine ili papira. Posljedično, blago narušavanje prilikom presavijanja i odstupanja u čvrstoći ili krutosti proizvoda moraju se tolerirati i ne mogu se osporavati. Iz proizvodnih razloga mogu se pojaviti odstupanja u presavijanju, štemanju, pomaku i rezanju, šivanju, konfekciji i zavarivanju tekstila od 1 mm do 4 cm, ovisno o proizvodu i veličini proizvoda. Također, zbog skupljanja i rastezanja tkanina, mogući su pomaci grafika/slika do 3 cm u ispisanom prikazu. Ti se pomaci moraju tolerirati i ne mogu se osporavati. (5) Izvođač nije odgovoran ako naručitelj nije prihvatio dokaz ili ispis koji je izradio izvođač ili je sam dostavio ispis podataka za ispis. U tom kontekstu se ne priznaju reklamacije. (6) Ako jedan dio isporučene robe ima nedostatke, to ne daje osnovu za prigovor cijeloj isporuci. Izuzetak vrijedi samo ako je dio isporuke za naručitelja nevažan. (7) Do 10% više ili manje isporučene robe se moraju tolerirati. Kod knjiga i časopisa, odstupanje od 5% mora se tolerirati. To uključuje radne uzorke, uzorke iz postupka obrade, makulaturu i ostatak proizvodnje gornjih i donjih listova koji nisu odvojeni. (8) Izvođač je u slučaju materijalnih nedostataka na isporučenim predmetima u razumnom roku obvezan i ovlašten po izboru da izvrši popravak ili zamjensku isporuku, a naručitelj može raskinuti ugovor ili pravilno smanjiti kupovnu cijenu ako popravak ili zamjenska isporuka ne uspiju, npr. zbog nemogućnosti, neprihvatljivosti, odbijanja ili neprimjerenog kašnjenja. (9) Ako je nedostatak u odgovornosti izvođača i temelji se na njegovoj krivici, naručitelj može, uzimajući u obzir uvjete utvrđene u §17, tražiti odštetu. (10) Ako izvođač iz licencnih ili stvarnih razloga ne može otkloniti nedostatke na proizvodima/dijelovima drugih proizvođača, izbor će biti napravljen da izvođač ostvari svoja jamstvena prava protiv proizvođača i dobavljača na račune naručitelja ili da ih prenese na naručitelja. U slučaju takvih nedostataka, izvođaču se, pod ostalim uvjetima i prema ovim Općim uvjetima poslovanja, može ostvariti jamstveno pravo samo ako pravosudna provedba prethodno navedenih zahtjeva protiv dobavljača/proizvođača nije uspješna ili je izgledno da neće biti uspješna, npr. zbog stečaja. Tijekom trajanja sudskog postupka, zastarjelost pogođenih jamstvenih zahtjeva od strane naručitelja protiv izvođača bit će obustavljena. (11) Izvođač nije odgovoran ako naručitelj bez izričitog pristanka izvođača izvrši promjene na isporučenim predmetima ili ih izvrši treća strana, čime se otežava ili čak onemogućava popravak nedostataka. U tom slučaju, naručitelj sam snosi sve dodatne troškove koji se javljaju pri popravku. (12) Ako se u pojedinačnim slučajevima dogovori isporuka rabljenih predmeta s naručiteljem, sva jamstva su isključena. (13) Sve predane predloške izvođač pažljivo tretira. Za oštećenje ili gubitak predložaka, izvođač snosi odgovornost samo do vrijednosti materijala. Sve daljnje zahtjeve isključuje. Primjerci koji su poslani kao dokaz za provjeru reklamacije, iz pravnih razloga se ne vraćaju. (14) Sve gore navedene ograničenja odgovornosti su nevažeća u slučaju grubog nemara i namjernog postupanja (vidi također §17). (15) Izvođač nije odgovoran za normalno trošenje. (16) Zahtjevi zbog nedostataka nisu prenosivi, već se izvođaču mogu primijeniti samo prema neposrednom naručitelju. (17) Samo naručitelj ima obvezu provjeriti i stvoriti sve pravne, tehničke i građevinske uvjete za upotrebu naših proizvoda, kao i provjeru svih utjecaja koji mogu proizlaziti iz vremenskih uvjeta, požara ili lokacije. KASTELIC & Co. d.o.o. ne preuzima odgovornost za to. Također nema odgovornost za prikladnost naših proizvoda za namjeravane svrhe klijenta (naručitelja), osim ako se KASTELIC & Co. d.o.o. krivnja ne može pripisati kao namjerna ili grubo nemarna. Odgovornost KASTELIC & Co. d.o.o. također se isključuje za nepoštivanje konkretnih uvjeta upotrebe od strane naručitelja, zbog nepravilnog korištenja ili nepravilnog montiranja pojedinih proizvoda, osim ako se KASTELIC & Co. d.o.o. krivnja ne može pripisati kao namjerna ili grubo nemarna. Posebno kod vanjske primjene, raznih vremenskih i okolišnih utjecaja (kao što su hladnoća, kiša, UV-zračenje, toplina), naši proizvodi podliježu posebnim uvjetima! Ovi utjecaji, vrsta proizvoda i njihova specifikacija, kao što su materijal, postupak ispisa, protupožarna zaštita (B1), zaštita od UV-zračenja, montaža i primjena, odlučujući su uvjeti za ispravnu uporabu, sigurnost i trajnost proizvoda tvrtke KASTELIC & Co. d.o.o. te su predmet pregleda naručitelja. KASTELIC & Co. d.o.o. stoga preporučuje da u slučaju nejasnoća i radi smanjenja spomenutih sukoba naručitelj konzultira stručnjaka/specijalista koji ima iskustva s lokalnim uvjetima, vremenskim uvjetima, uvjetima montaže i koji posjeduje stručnost u vezi s prethodno navedenim točkama kao što su protupožarna zaštita, otpornost na UV-zračenje i postupci ispisa. Klijent/naručitelj bi generalno trebao zatražiti uvjete ispisa, zaštite od požara i UV-zaštite, kao i preporuke za konfekcioniranje i montažu (ako je potrebno, upute za sastavljanje) i upute za čišćenje ili druge listove s tehničkim podacima tvrtke KASTELIC & Co. d.o.o. prije izdavanja narudžbe. Nije moguće jamčiti otpornost na koroziju kod proizvoda s premazom od praška, kromiranog, eloksiranog ili lakiranog materijala kod vanjske primjene. Prasak, tragovi, blaga onečišćenja ili promjene boje uzrokovane proizvodnim procesima, odstupanja u boji tiskanog otiska ili pomicanje pri šivanju nisu osnovani razlozi za reklamaciju. Naručitelj je dužan postaviti sva pitanja tvrtki KASTELIC & Co. d.o.o. prije davanja narudžbe kako bi se smanjile nejasnoće ili zahtjevi za reklamaciju.

Jamstvo za proizvode tvrtke KASTELIC & Co. d.o.o. ograničeno je na zakonske odredbe, naše Opće uvjete poslovanja, pridržavanje svih gore navedenih uputa i vremenski je ograničeno na postojanost boje, mogućnost pranja i otpornost na kidanje pod normalnim uvjetima (laboratorijski uvjeti).

(1) Die Gewährleistungsfrist ist auf ein Jahr festgelegt. Sie beginnt mit der Lieferung oder bei Abnahme, soweit eine solche erforderlich ist. (2) Nach Ablieferung an den Auftraggeber oder den von ihm bestimmten Dritten, sind die gelieferten Gegenstände umgehend und sorgfältig zu untersuchen. Erhält der Auftragnehmer innerhalb von sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes keine Mängelrüge über die offensichtlichen Mängel oder andere Mängel, die bei der unverzüglichen und sorgfältigen Untersuchung zu erkennen waren, so gelten diese als genehmigt. Mängel, die bei dieser sorgfältigen Untersuchung nicht zu erkennen waren, müssen ebenfalls innerhalb von sieben Werktagen nach Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne weitere nähere Untersuchung zu erkennen war, als Mängelrüge an den Auftragnehmer gemeldet werden. Mängelrügen sind immer in schriftlicher Form (auch per Email oder Fax) zu verfassen. Verlangt der Auftragnehmer eine Rücksendung der beanstandeten Ware, so ist diese frachtfrei zurückzusenden. Ware, die unfrei zurück geschickt wird, wird nicht angenommen. Ist die Mängelrüge berechtigt, kommt der Auftragnehmer für die Kosten der günstigsten Versandart auf, sofern sich der Liefergegenstand an dem Ort seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. Befindet er sich an einem anderen Ort und erhöhen sich dadurch die Kosten, so kommt der Auftragnehmer hierfür nicht auf. Die Untersuchungspflicht besteht auch bei den zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnissen. Mit der Druck- bzw. Fertigungsfreigabe geht die Gefahr möglicher Fehler auf den Auftraggeber über, sofern die Fehler nicht erst in dem sich an die Freigabe anschließenden Fertigungsprozess entstanden sind oder erst hier erkannt werden konnten und vom Auftragnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Diese Regelung gilt ebenfalls für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers. (3) Geringfügige Abweichungen vom Original können bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren nicht beanstandet werden. Dies gilt technisch bedingt ebenfalls für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (beispielsweise Proofs und Ausdruckdaten) – auch wenn diese vom Auftragnehmer erstellt wurden – und dem Endprodukt. (4.1) Bei Abweichungen in der Beschaffenheit des verwendeten Materials kann der Auftragnehmer nur bis zur Höhe des Auftragwertes haftbar gemacht werden. Liefert der Auftragnehmer das Material, entfällt diese Haftung. (4.2) Produktionsbedingt kann bei der Platzierung nicht auf die Laufrichtung des Textils oder Papiers geachtet werden. Ein hierdurch bedingtes leichtes Aufbrechen beim Falzen sowie Abweichungen in der Festigkeit bzw. Steifheit des Produktes sind hinzunehmen und können nicht beanstandet werden. Aus produktionstechnischen Gründen können Falz-, Stanz- Versatz- Beschnittt, Näh-, Konfektions- und Textilschweisstoleranzen von 1 mm bis 4 cm je nach Produkt und Produktgröße auftreten. Desweiteren kann, bedingt durch das schrumpfen und dehnen von Textilien ein Versatz der Grafiken/ Bilder von bis zu 3 cm im Druckbild entstehen.   Diese sind hinzunehmen und können nicht beanstandet werden. (5) Der Auftragnehmer ist von jeglicher Haftung frei, wenn der Auftraggeber keinen vom Auftragnehmer erstellten Proof oder Abdruck abgenommen oder selbst einen Ausdruck der Druckdaten zur Verfügung gestellt hat. In diesem Zusammenhang werden keine Reklamationen anerkannt. (6) Weist ein Teil der gelieferten Ware Mängel auf, so berechtigt dies nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. (7) Bis zu einer Höhe von 10% sind Mehr- oder Minderlieferungen der bestellten Ware hinzunehmen. Bei Büchern und Magazinen ist eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 5% hinzunehmen. Dazu gehören unter anderem Anlaufbögen, Einrichtexemplare weiterverarbeitender Maschinen, Makulatur sowie produktionsbedingter Verschnitt der oberen und unteren Bögen, die nicht aussortiert werden. (8) Der Auftragnehmer ist bei Sachmängeln an den gelieferten Gegenständen innerhalb einer angemessenen Frist wahlweise zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen herabsetzen, wenn eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlschlägt, beispielsweise aufgrund von Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessener Verzögerung. (9) Liegt der Mangel in der Verantwortung des Auftragnehmers und beruht auf seinem Verschulden, so kann der Auftraggeber unter Berücksichtung der in §17 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. (10) Kann der Auftragnehmer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen Mängel an den Produkten/Teilen anderer Hersteller nicht beseitigen, so kann er wahlweise seine Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller und Lieferanten für Rechnungen des Auftraggebers geltend machen oder diese an den Auftraggeber abtreten. Gegen den Auftragnehmer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur dann Gewährleistungsansprüche, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Lieferanten/Hersteller erfolglos war oder, beispielsweise wegen einer Insolvenz, aussichtslos ist. Für die Dauer des Rechtsstreites wird die Verjährung der betroffenen Gewährleitungsansprüche von Seiten des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer gehemmt. (11) Der Auftragnehmer haftet nicht, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Auftragnehmers eine Veränderung am Liefergegenstand durchführt oder durch Dritte vornehmen lässt und die Mängelbeseitigung dadurch unzumutbar erschwert oder sogar unmöglich wird. Der Auftraggeber hat hierbei allein für die Mehrkosten aufzukommen, die bei einer Mängelbeseitigung anfallen. (12) Wird im Einzelfall eine Lieferung von gebrauchten Gegenständen mit dem Auftraggeber vereinbart, so entfällt jegliche Gewährleistung. (13) Alle Vorlagen, die der Auftragnehmer erhält, werden von diesem sorgfältig behandelt. Bei Beschädigung oder Abhandenkommen der Vorlagen übernimmt der Auftragnehmer nur eine Haftung bis zum Materialwert. Jegliche weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Eingesandte Belegexemplare zur Prüfung der Reklamation können aus rechtlichen Gründen nicht zurückgesandt werden. (14) Alle vorangehend genannten Haftungsbeschränkungen sind bei grob fahrlässigem und vorsätzlichen Verhalten ungültig (siehe auch §17). (15) Der Auftragnehmer haftet nicht für normale Abnutzung. (16) Ansprüche wegen Mängeln sind nicht abtretbar, sondern stehen gegenüber dem Auftragnehmer nur dem unmittelbaren Auftraggeber zu. (17) Dem Auftraggeber allein obliegt die Prüfung und Erschaffung aller rechtlichen, technischen, baurechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz unserer Produkte, sowie die Prüfung aller Einflüsse die von Witterung, Brand oder den Standort ausgehen können. KASTELIC & Co. d.o.o. übernimmt hierfür keine Haftung. Ebenfalls wird keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für den vom Kunden (Auftraggeber) beabsichtigten Zweck übernommen, es sei den der KASTELIC & Co. d.o.o. fällt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last. Die Haftung durch KASTELIC & Co. d.o.o. wird ausgeschlossen für die Nichtbeachtung der konkreten Einsatzbedingungen durch den Auftraggeber, durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäßer Montage der jeweiligen Produkte,  es sei den der KASTELIC & Co. d.o.o. fällt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last. Besonders bei Außenanwendung, unterschiedlichsten Witterungs- und Umwelteinflüssen (wie Kälte, Regen, UV-Strahlung, Hitze) unterliegen unsere Produkte besonderen Bedingungen! Diese Einflüsse, die Art des Produktes und deren Spezifikation, wie Material, Druckverfahren, Brandschutz (B1), UV-Schutz, Montage und Anwendung sind entscheidende Voraussetzungen für den Sachgemäßen Gebrauch, der Sicherheit sowie der Haltbarkeit der Produkte der KASTELIC & Co. d.o.o. und obliegen der Prüfung durch den Auftragegeber. Die KASTELIC & Co. d.o.o. empfiehlt daher bei Unklarheiten und zur Reduzierung vorgenannter Konflikte einen Spezialisten/ Fachmann durch den Auftraggeber hinzuzuziehen, der mit den örtlichen Gegebenheiten, Witterungsbedingungen, Montagebedingungen erfahren ist und Sachkenntnis besitzt über bereits aufgeführte Punkte wie Brandschutz, UV-Beständigkeit und Druckverfahren. Der Kunde/ Auftraggeber sollte generell die Druck-, Brandschutz und UV-Schutzbedingungen, sowie die Konfektions- und Montageempfehlungen (ggf. Aufbauanleitungen) und Reinigungsvorgaben oder weitere Datenblätter der KASTELIC & Co. d.o.o. vor Auftragserteilung anfordern. Die Rostfreiheit von pulverbeschichteten, verchromten, eloxierten oder lackierten Teilen bei Aussenanwendung kann nicht garantiert werden. Produktionsbedingte Kratzer, Spuren, leichte Verunreinigungen oder Verfärbungen, Farbabweichungen im Druckbild oder ein Versatz bei Näharbeiten sind kein Reklamationsgrund. Der Auftragegeber ist verpflichtet vor Auftragsvergabe sämtliche Punkte bei der KASTELIC & Co. d.o.o. abzufragen um damit einer Reduzierung von Unklarheiten oder Reklamationsansprüchen entgegenzuwirken.

Die Produktgarantie der KASTELIC & Co. d.o.o. beschränkt sich auf gesetzliche Vorgabe, unseren AGB, der Einhaltung sämtlicher vorangegangener Hinweise und ist zeitlich begrenzt auf Lichtechtheit (Farbechtheit), Waschbarkeit und Reißfestigkeit unter Normbedingungen (Laborbedingungen).

(1) The warranty period is set at one year. It begins with delivery or upon acceptance, if required. (2) After delivery to the client or a designated third party, the delivered goods must be examined promptly and carefully. If the contractor does not receive any complaints about obvious defects or other defects that were detectable during immediate and careful inspection within seven working days after delivery of the goods, such defects shall be deemed approved. Defects that were not detectable during this careful inspection must also be reported as complaints to the contractor within seven working days after the defect is discovered or at the time when the defect could have been detected by the client during normal use of the delivered goods without further detailed examination. Complaints about defects must always be made in writing (also by email or fax). If the contractor requests the return of the disputed goods, they must be returned free of charge. Goods sent back without prepaid freight will not be accepted. If the complaint is justified, the contractor will cover the costs of the most economical shipping method, provided that the delivered goods are located at the place of their intended use. If they are located elsewhere and the costs increase as a result, the contractor will not cover these costs. The obligation to inspect also applies to preliminary and intermediate products sent for correction. With the release for printing or production, the risk of possible errors passes to the client, unless the errors arose only in the production process following the approval, or could only be identified in this process, and were caused intentionally or grossly negligently by the contractor. This provision also applies to all other approval statements made by the client. (3) Slight deviations from the original cannot be objected to in the case of colored reproductions in all manufacturing processes. This also applies due to technical reasons to the comparison between other templates (such as proofs and printed data), even if these were created by the contractor, and the end product. (4.1) In the event of deviations in the quality of the material used, the contractor can only be held liable up to the amount of the order value. This liability ceases if the contractor supplies the material. (4.2) Due to production reasons, the orientation of textiles or paper cannot be taken into account in placement. Slight cracking due to this during folding as well as deviations in strength or stiffness of the product must be tolerated and cannot be objected to. Due to production reasons, folding, punching, displacement, trimming, sewing, assembly, and textile welding tolerances of 1 mm to 4 cm can occur depending on the product and product size. Furthermore, due to the shrinking and stretching of textiles, a displacement of graphics/images of up to 3 cm in the print image can occur. These must be tolerated and cannot be objected to. (5) The contractor is exempt from any liability if the client has not accepted a proof or impression created by the contractor or has provided a printout of the print data themselves. No complaints will be acknowledged in this context. (6) If a part of the delivered goods has defects, this does not entitle the client to object to the entire delivery. An exception applies only if the partial delivery is of no interest to the client. (7) Up to a limit of 10%, over- or under-deliveries of the ordered goods must be accepted. For books and magazines, over- or under-deliveries of up to 5% must be accepted. This includes make-ready sheets, setup samples of processing machines, waste, and production-related trimming of the upper and lower sheets that are not sorted out. (8) In the case of material defects in the delivered items, the contractor is obliged and entitled, within a reasonable period, to choose between rectification or replacement delivery. The client may withdraw from the contract or reduce the purchase price appropriately if rectification or replacement delivery fails, for example, due to impossibility, unreasonableness, refusal, or unreasonable delay. (9) If the defect is the responsibility of the contractor and is due to their fault, the client can claim damages subject to the conditions specified in §17. (10) If, for licensing or factual reasons, the contractor cannot remedy defects in products/parts of other manufacturers, the contractor may either assert its warranty claims against the manufacturer and supplier for the client’s invoices or assign them to the client. Against the contractor, warranty claims for such defects exist only under the other conditions and in accordance with these General Terms and Conditions if the judicial enforcement of the aforementioned claims against the supplier/manufacturer has been unsuccessful or, for example, due to insolvency, is hopeless. For the duration of the legal dispute, the limitation period for the affected warranty claims against the contractor is suspended by the client. (11) The contractor is not liable if the client makes changes to the delivered goods without the contractor’s consent or has such changes made by third parties, making rectification of defects unreasonably difficult or even impossible. In this case, the client alone is responsible for the additional costs that arise during defect rectification. (12) If the delivery of used items is agreed upon with the client in individual cases, any warranty is excluded. (13) All templates received by the contractor are treated carefully. In the event of damage or loss of the templates, the contractor is liable only up to the material value. Any further claims are excluded. Submitted specimen copies for the purpose of checking complaints cannot be returned for legal reasons. (14) All aforementioned limitations of liability are void in the case of grossly negligent or intentional conduct (also see §17). (15) The contractor is not liable for normal wear and tear. (16) Claims due to defects are not transferable but remain with the immediate client against the contractor. (17) The client alone is responsible for examining and establishing all legal, technical, and construction-related requirements for the use of our products, as well as for examining all influences that may arise from weather, fire, or the location. KASTELIC & Co. d.o.o. assumes no liability for this. Likewise, no liability is assumed for the suitability of our products for the intended purpose of the customer (client), unless KASTELIC & Co. d.o.o. is proven to have acted intentionally or with gross negligence. Liability by KASTELIC & Co. d.o.o. is excluded for the non-observance of specific conditions of use by the client, for improper use or improper installation of the respective products, unless KASTELIC & Co. d.o.o. is proven to have acted intentionally or with gross negligence. Especially in outdoor use, various weather and environmental influences (such as cold, rain, UV radiation, heat) subject our products to special conditions. These influences, the type of product, and their specifications, such as material, printing process, fire protection (B1), UV protection, assembly, and application, are decisive conditions for proper use, safety, and durability of KASTELIC & Co. d.o.o. products and are the responsibility of the client to examine. Therefore, KASTELIC & Co. d.o.o. recommends that if there are any uncertainties and to reduce the aforementioned conflicts, the client should consult a specialist or expert who is familiar with local conditions, weather conditions, and assembly conditions and has expertise in the aforementioned points such as fire protection, UV resistance, and printing process. The client should generally request printing, fire protection, and UV protection conditions, as well as assembly and installation recommendations (if applicable, assembly instructions) and cleaning instructions or other data sheets from KASTELIC & Co. d.o.o. before placing an order. The rust resistance of powder-coated, chrome-plated, anodized, or painted parts for outdoor use cannot be guaranteed. Production-related scratches, marks, slight contaminations or discolorations, color variations in the print image, or offset in sewing work are not grounds for complaint. The client is obligated to inquire about all points with KASTELIC & Co. d.o.o. before placing an order in order to reduce ambiguities or claims for complaints.

The product warranty of KASTELIC & Co. d.o.o. is limited to legal requirements, our General Terms and Conditions, compliance with all preceding instructions, and is time-limited to lightfastness (colorfastness), washability, and tear strength under normal conditions (laboratory conditions).

§ 9 Retention of Title

(1) U nastavku je regulirano zadržano vlasništvo. To služi osiguranju svih trenutačnih i budućih potraživanja od strane Izvođača prema Nalogodavcu koja proizlaze iz odnosa isporuke između ova dva ugovorne strane za proizvode koje nudi Izvođač. To uključuje, između ostalog, tiskane proizvode, usluge vezane uz tiskane proizvode, uslugu izrade izgleda, uslugu distribucije te zahtjeve za saldom iz ograničenog računa za tekuće transakcije koji se odnosi na ovaj odnos isporuke. (2) Izvođač zadržava vlasništvo nad isporučenim robom sve dok Nalogodavac u potpunosti ne izmiri sva osigurana potraživanja. Ova roba, kao i roba koja prelazi na mjesto ove robe obuhvaćene sporazumom o zadržanom vlasništvu, nazivat će se u daljnjem tekstu „Roba pod zadrškom“. (3) Nalogodavac je dužan besplatno čuvati Robu pod zadrškom za Izvođača. (4) Nalogodavac ima pravo obrađivati i prodavati Robu pod zadrškom u regularnom poslovanju do trenutka ostvarivanja slučaja raspolaganja (stavak 9). Zabranjeni su zalozi i predaja u zalog. (5) Dogovara se da u slučaju da Nalogodavac obrađuje Robu pod zadrškom, obrada se obavlja u ime i za račun Izvođača kao proizvođača, a Izvođač izravno stječe vlasništvo ili suvlasništvo/dijelovno vlasništvo (ako obrada uključuje materijale više vlasnika ili je vrijednost obrađene stvari veća od vrijednosti Robe pod zadrškom) nad novostvorenom stvari u omjeru vrijednosti Robe pod zadrškom prema vrijednosti nove stvorene stvari. Ako takav prijenos vlasništva ne nastupi kod Izvođača, Nalogodavac već sada predaje svoje buduće vlasništvo ili suvlasništvo (u gore navedenom omjeru) nad novostvorenom stvari radi osiguranja na Izvođača. Ako se Roba pod zadrškom u ovom kontekstu nerazdvojivo miješa s drugim stvarima ili se spaja s njima u jedinstvenu stvar te se jedna od tih drugih stvari smatra glavnom stvari, Nalogodavac dobiva od Izvođača, ako Izvođač posjeduje glavnu stvar, suvlasništvo nad jedinstvenom stvari u omjeru navedenom u stavku 1. (6) U slučaju daljnje prodaje Robe pod zadrškom, Nalogodavac unaprijed iz sigurnosnih razloga prenosi potraživanje koje iz toga proizlazi na stjecatelja na Izvođača. Kod suvlasništva Izvođača nad Robom pod zadrškom, to se čini sukladno s udjelom u suvlasništvu. Ista pravila vrijede i za sva druga potraživanja koja preuzimaju mjesto Robe pod zadrškom ili drugih potraživanja povezanih s Robom pod zadrškom. To uključuje, između ostalog, zahtjeve iz osiguranja ili potraživanja iz neovlaštene radnje u slučaju gubitka ili uništenja. Izvođač daje Nalogodavcu opozivno ovlast da u vlastito ime i za račun Izvođača naplati potraživanja koja su prenesena na Izvođača. Ova ovlast za naplatu može se povući samo u slučaju ostvarivanja slučaja raspolaganja od strane Izvođača. (7) Ako treće strane (posebno sudski izvršitelji i ovršitelji) zadiru u Robu pod zadrškom, Nalogodavac je dužan upozoriti na vlasništvo Izvođača i obavijestiti Izvođača bez odgode kako bi Izvođač mogao ostvariti svoja vlasnička prava. Ako u vezi s tim troškovi koji su nastali Izvođaču ne mogu biti namireni od treće strane, Nalogodavac odgovara Izvođaču. (8) Ako vrijednost Robe pod zadrškom i zamjenjene robe ili potraživanja prelazi iznos osiguranih potraživanja za više od 50%, Izvođač će to osloboditi na zahtjev prema svojem izboru. (9) Ako Nalogodavac prekrši ugovor, posebno u slučaju kašnjenja s plaćanjem, Izvođač ima pravo odustati od ugovora (slučaj raspolaganja) i zatražiti povrat Robe pod zadrškom.

(1) Nachfolgend wird der Eigentumsvorbehalt geregelt. Er dient der Sicherung aller aktuell bestehenden und zukünftigen Forderungen von Seiten des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber, die sich aus der zwischen den beiden Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung für die vom Auftragnehmer angebotenen Produkte ergeben. Hierzu gehören unter anderem Druckprodukte, Dienstleistungen um Druckprodukte, Layout-Service, Verteiler-Service sowie Saldoanforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkte Kontokorrentverhältnisse. (2) Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen durch den Auftraggeber vor. Diese Ware sowie die nach dieser Vereinbarung an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend als „Vorbehaltsware“ bezeichnet. (3) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Aufragnehmer aufzubewahren. (4) Der Auftraggeber hat das Recht, bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Abs. 9) die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Unzulässig sind Verpfändungen und Sicherungsübereignungen. (5) Es wird vereinbart, dass für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet wird, die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Auftragnehmers als Hersteller erfolgt und der Auftragnehmer unmittelbar das Eigentum oder Miteigentum/Bruchteilseigentum (wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sollte kein solcher Eigentumserwerb beim Auftragnehmer eintreten, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder Miteigentum (im oben genanntes Verhältnis) an der neu geschaffenen Sache zu dessen Sicherheit auf den Auftragnehmer. Vermischt sich die Vorbehaltsware in diesem Zusammenhang untrennbar mit anderen Sachen oder wird mit diesen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist eine der anderen Sachen hierbei als Hauptsache anzusehen, so erhält der Auftraggeber vom Auftragnehmer, soweit diesem die Hauptsache gehört, anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis. (6) Der Auftraggeber tritt im Falle einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bereits jetzt sicherheitshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber an den Auftragnehmer ab. Bei Miteigentum des Auftragnehmers an der Vorbehaltsware geschieht dies anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil. Dieselbe Regelung gilt für alle sonstigen Forderungen, die die Stelle der Vorbehaltsware einnehmen oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen. Darunter fallen unter anderem Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Auftraggeber wird vom Auftragnehmer widerruflich ermächtigt, die an den Auftragnehmer abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für Rechnung des Auftragnehmers einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung darf vom Auftragnehmer nur im Verwertungsfall widerrufen werden. (7) Bei Zugriffen auf die Vorbehaltsware durch Dritte (im Besonderen durch Gerichtsvollzieher und Pfändung) ist der Auftraggeber verpflichtet, auf das Eigentum des Auftragnehmers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu benachrichtigen, so dass dieser seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Können in diesem Zusammenhang für den Auftragnehmer entstandene gerichtliche und außergerichtliche Kosten nicht von dem Dritten übernommen werden, so haftet hierfür der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer. (8) Soweit der Wert der Vorbehaltsware sowie der an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt, wird der Auftragnehmer diese auf Verlagen nach seiner Wahl freigeben. (9) Verstößt der Auftraggeber gegen den Vertrag – insbesondere bei Zahlungsverzug – hat der Auftragnehmer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten (Verwertungsfall) und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

(1) The retention of title is regulated below. It serves to secure all current and future claims by the Contractor against the Client arising from the supply relationship between the two contracting parties for the products offered by the Contractor. This includes, among other things, print products, services related to print products, layout services, distribution services, as well as balance claims arising from a limited account relationship for this delivery relationship. (2) The Contractor reserves the right to retain ownership of the delivered goods until full payment of all secured claims by the Client. This goods, as well as the goods covered by retention of title that replace them under this agreement, are hereinafter referred to as “reserved goods”. (3) The Client is obliged to store the reserved goods free of charge for the Contractor. (4) The Client has the right to process and resell the reserved goods in the proper course of business until the occurrence of the realization event (paragraph 9). Pledges and transfers by way of security are impermissible. (5) It is agreed that, in the event that the reserved goods are processed by the Client, processing will be carried out in the name and for the account of the Contractor as manufacturer and the Contractor will acquire immediate ownership or co-ownership/fractional ownership (if the processing is from materials of several owners or the value of the processed item is higher than the value of the reserved goods) of the newly created item in proportion to the value of the reserved goods to the value of the newly created item. If such ownership does not occur with the Contractor, the Client hereby transfers its future ownership or co-ownership (in the aforementioned proportion) of the newly created item to the Contractor for its security. If the reserved goods are inseparably mixed in this context with other items or combined with them to form a single item and one of the other items is to be regarded as the main item, the Client shall transfer to the Contractor, insofar as the Contractor is the owner of the main item, proportional co-ownership of the unified item in the ratio specified in sentence 1. (6) In the event of further resale of the reserved goods, the Client already assigns the resulting claim against the purchaser to the Contractor by way of security. In the case of co-ownership of the Contractor in the reserved goods, this assignment shall be made in proportion to the co-ownership share. The same regulation applies to all other claims that replace the reserved goods or arise in connection with the reserved goods. These include, among other things, insurance claims or claims arising from unlawful acts in the event of loss or destruction. The Client is revocably authorized by the Contractor to collect the assigned claims in its own name on behalf of the Contractor. This collection authorization may only be revoked by the Contractor in the event of realization. (7) In the event of third-party access to the reserved goods (in particular by bailiffs and seizures), the Client is obliged to point out the ownership of the Contractor and to notify the Contractor immediately so that it can enforce its ownership rights. If the judicial and extrajudicial costs incurred by the Contractor in this context cannot be reimbursed by the third party, the Client shall be liable to the Contractor for these costs. (8) Insofar as the value of the reserved goods and the items or claims replacing them exceeds the amount of the secured claims by more than 50%, the Contractor shall release them at its option upon request. (9) If the Client breaches the contract, in particular in the case of default in payment, the Contractor has the right to withdraw from the contract (realization event) and demand the reserved goods.

§ 10 Payment

(1) Jedina mogućnost plaćanja je unaprijed, osim ako nije postignut drugačiji pismeni dogovor između Nalogodavca i Izvođača. Kod plaćanja putem trajnog naloga ili kreditne kartice (samo VISA i MASTER-Card), iznos računa bit će naplaćen od strane Nalogodavca prije početka proizvodnje. Troškovi banke bit će naplaćeni Nalogodavcu. Kod plaćanja kreditnom karticom, dodatno se naplaćuje naknada za online obradu u iznosu do 3%, ali najmanje 5,95 € s PDV-om. Za subotnje dostave naplaćuje se dodatna naknada u iznosu od 6,74 € s PDV-om. (2) Ako Nalogodavac neopravdano odbije preuzimanje robe, Izvođač ima pravo naplatiti paušalnu odštetu od 20,00 € (neto). Ovaj iznos ne uključuje porez na dodanu vrijednost prema § 249 stavak 2 BGB-a. Ako Nalogodavac dokaže manju štetu, ta se suma uzima kao osnova. Izvođač također ima mogućnost dokazivanja veće štete koja će se koristiti kao osnova za naknadu štete. Neovisno o paušalnoj odšteti, iznos za koji se treba platiti obračunava se. (3) Računi su plaćivi odmah po primitku bez odbitka, osim ako postoji pismeni dogovor o drugim uvjetima plaćanja. (4) Niti prodajno niti tehničko osoblje nisu ovlašteni za naplatu u gotovini. Plaćanja s oslobađajućim djelovanjem mogu se vršiti isključivo Izvođaču ili na račun u banci ili poštanskom čeku navedenom od strane Izvođača. (5) Izvođač izričito zadržava pravo odbijanja čekova ili zamjene drugih valuta. Prihvaćanje čekova i drugih valuta uvijek se provodi isključivo u svrhu plaćanja. Diskontne i mjenjačke naknade dospijevaju odmah i idu na teret Nalogodavca. (6) Ako postoje stariji dugovi Nalogodavca prema Izvođaču, Izvođač je ovlašten, unatoč drugim odredbama, pripisati plaćanja najprije starijim dugovima Nalogodavca. Izvođač obavještava Nalogodavca o izvršenoj kompenzaciji. Nastali troškovi i kamate daju Izvođaču pravo da prvo pripisuje plaćanje troškovima, zatim kamatama i na kraju osnovnoj obvezi Nalogodavca. (7) Plaćanje se smatra izvršenim tek kada Izvođač može raspolagati iznosom. Što se tiče čekova, plaćanje se smatra izvršenim tek kad je ček unovčen i kad se više ne može vratiti. (8) Općenito se za sve narudžbe može zahtijevati prikladna predujma ili osiguranje, kao što su kreditne kartice ili garancije. (9) Ako se nakon zaključenja ugovora sazna o značajnom pogoršanju financijskog stanja ili kreditne sposobnosti Nalogodavca i time se ugrozi izvršenje zahtjeva za plaćanje, Izvođač ima pravo zahtijevati predujam, zadržati robu i zaustaviti daljnji rad. Ako iz ovog odnosa proizađu daljnje isporuke i Nalogodavac zaostaje i s tim isporukama, primjenjuje se i ovdje navedeno pravo Izvođača iz ovog stavka. (10) Čak i ako se podnesu protuzahtjevi i primjedbe na greške, Nalogodavac ima pravo na kompenzaciju, zadržavanje ili smanjenje samo ako su protuzahtjevi pravomoćno utvrđeni ili nisu osporeni. Međutim, Nalogodavac ima pravo na zadržavanje radi protuzahtjeva iz istog ugovornog odnosa.

(1) Als einzige Zahlungsmöglichkeit gilt Vorauskasse, sofern keine andere schriftliche Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer getroffen wurde. Bei Zahlung mittels Lastschrift oder Kreditkarte (nur VISA- und MASTER-Card) wird der Rechnungsbetrag noch vor Produktionsbeginn vom Auftraggeber eingezogen. Die anfallenden Bankgebühren werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Bei Bezahlung mit Kreditkarte kommt eine Onlinebearbeitungsgebühr von max. 3%, mindestens jedoch 5,95 € inkl. USt. hinzu. Für Samstagszustellungen wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 6,74 € inkl. USt. in Rechnung gestellt. (2) Verweigert der Auftraggeber die Annahme der Ware unberechtigterweise, so hat der Auftragnehmer das Recht, eine Schadensersatzpauschale von 20,00 € (netto) zu erheben. Diese Summe beinhaltet laut §249 Abs. 2 des BGB keine Umsatzsteuer. Weist der Auftraggeber einen geringeren Schaden nach, wird dieser zu Grunde gelegt. Ebenso hat der Auftragnehmer die Möglichkeit, einen höheren Schaden nachzuweisen, der dann als Grundlage für den Schadensersatz gilt. Unabhängig von der Schadensersatzpauschale wird der geschuldete Betrag in Rechnung gestellt. (3) Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zahlbar, außer es besteht eine schriftliche Vereinbarung über andere Zahlungsbedingungen. (4) Sowohl Verkaufspersonal als auch technisches Personal haben keine Berechtigung zum Inkasso in bar. Zahlungen mit befreiender Wirkung können nur unmittelbar an den Auftragnehmer oder ein von diesem angegebenen Bank- oder Postscheckkonto erfolgen. (5) Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich vor, Schecks oder das Wechseln von anderen Geldwährungen abzulehnen. Die Annahme von Schecks und anderen Währungen erfolgt immer nur zahlungshalber. Sofort fällig sind Diskont- und Wechselspesen, die zu Lasten des Auftraggebers gehen. (6) Bestehen ältere Schulden des Auftraggebers beim Aufragnehmer, so ist der Auftragnehmer berechtigt, Zahlungen trotz anders lautender Bestimmungen zunächst auf die älteren Schulden des Auftraggebers anzurechnen. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber über die erfolgte Verrechnung. Bereits entstandene Kosten und Zinsen berechtigen den Auftragnehmer, die Zahlung des Auftraggebers zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zum Schluss auf die Hauptleistung anzurechnen. (7) Erst wenn der Auftragnehmer über den Betrag verfügen kann, gilt eine Zahlung als erfolgt. Bezüglich Schecks gilt eine Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wurde und nicht mehr zurückgegeben werden kann. (8) Grundsätzlich kann bei allen Aufträgen eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherstellung bspw. Durch Kreditkarte oder Bürgschaft verlangt werden. (9) Wird nach Vertragsabschluss eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers bekannt und ist dadurch die Erfüllung des Zahlungsanspruches gefährdet, so hat der Auftragnehmer das Recht, Vorauszahlungen zu verlangen, die Ware zurückzubehalten und die Weiterarbeit einzustellen. Beruhen auf diesem Vertragsverhältnis weitere Lieferungen und ist der Auftraggeber mit diesen ebenfalls im Verzug, so greift auch hier das in diesem Absatz genannte Recht des Auftragnehmers. (10) Auch wenn Gegenansprüche und Mängelrügen geltend gemacht werden, ist der Auftraggeber nur dann zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unbestritten sind. Der Auftraggeber ist jedoch auch zur Zurückbehaltung wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

(1) The only payment option is advance payment unless otherwise agreed in writing between the Client and the Contractor. In the case of payment by direct debit or credit card (VISA and MASTER-Card only), the invoice amount will be debited from the Client before production begins. The applicable bank fees will be charged to the Client. When paying by credit card, an online processing fee of a maximum of 3%, but at least €5.95 including VAT, will be added. An additional fee of €6.74 including VAT will be charged for Saturday deliveries. (2) If the Client unjustifiably refuses to accept the goods, the Contractor has the right to charge a flat-rate compensation of €20.00 (net). This amount does not include value-added tax according to §249 para. 2 of the German Civil Code (BGB). If the Client proves a lesser damage, this amount will be used. Likewise, the Contractor has the option to prove a higher damage, which will then be used as the basis for compensation. Regardless of the flat-rate compensation, the amount due will be invoiced. (3) Invoices are payable immediately upon receipt without deduction unless there is a written agreement on other payment terms. (4) Neither sales staff nor technical staff are authorized to collect cash. Payments with discharge effect can only be made directly to the Contractor or to a bank or postal check account specified by the Contractor. (5) The Contractor expressly reserves the right to refuse checks or other currencies. The acceptance of checks and other currencies is always for payment purposes only. Discount and exchange charges that are payable are immediately due and payable by the Client. (6) If the Client has older debts with the Contractor, the Contractor is entitled to credit payments to the older debts of the Client despite differing provisions. The Contractor informs the Client about the offsetting that has taken place. Costs and interest already incurred entitle the Contractor to credit the payment of the Client initially to the costs, then to the interest, and finally to the main performance. (7) A payment is only considered made when the Contractor can dispose of the amount. In the case of checks, a payment is only considered made when the check has been cashed and cannot be returned. (8) In principle, an appropriate advance payment or security, e.g. by credit card or guarantee, can be demanded for all orders. (9) If there is a significant deterioration in the financial circumstances or creditworthiness of the Client after the conclusion of the contract and this endangers the fulfillment of the payment claim, the Contractor has the right to demand advance payments, retain the goods, and suspend further work. If further deliveries are based on this contractual relationship and the Client is also in default with these, the right of the Contractor mentioned in this paragraph also applies here. (10) Even if counterclaims and objections are asserted, the Client is only entitled to offsetting, retention, or reduction if the counterclaims have been legally established or are undisputed. However, the Client is also entitled to retention due to counterclaims arising from the same contractual relationship.

§ 11 Invoices, Approvals, and Changes

(1) Svi računi koje Izvođač izradi podložni su mogućim pogreškama. Najkasnije šest tjedana nakon primitka računa od strane Nalogodavca, Izvođač može izraditi novi ispravljeni račun. Nakon isteka šest tjedana od primitka računa od strane Nalogodavca, taj račun se smatra prihvaćenim, osim ako Nalogodavac u roku od šest tjedana pismeno s naznakom osporenog položaja na računu podnese prigovor Izvođaču. Ovo uključuje i željene promjene adrese računa ili primatelja računa. Rok od šest tjedana ne utječe na obvezu plaćanja ili obvezu reklamacije unutar kraćeg roka utvrđenog ovim Općim uvjetima poslovanj

(1) Alle vom Auftragnehmer erstellten Rechnungen erfolgen unter dem Vorbehalt möglicher Irrtümer. Bis spätestens sechs Wochen nach Zugang der Rechnungen beim Auftraggeber kann der Auftragnehmer eine neue, berichtigte Rechnung erstellen. Nach Ablauf von sechs Wochen ab Zugang der Rechnung beim Auftraggeber gilt die Rechnung von diesem als akzeptiert, außer der Auftraggeber legt innerhalb dieser Frist von sechs Wochen schriftlich und unter Angabe der beanstandeten Rechnungsposition gegenüber dem Auftragnehmer Widerspruch ein. Dies beinhaltet auch gewünschte Änderungen der Rechnungsanschrift oder des Rechnungsempfängers. Die Frist von sechs Wochen berührt nicht die Pflicht zur Zahlung oder die Pflicht zur Mängelrüge innerhalb der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmten kürzeren Frist.

(1) All invoices issued by the Contractor are subject to possible errors. Up to six weeks after receipt of the invoices by the Client, the Contractor can issue a new corrected invoice. After the expiry of six weeks from receipt of the invoice by the Client, the invoice shall be deemed accepted by the Client, unless the Client objects to the Contractor in writing and specifies the contested invoice position within this six-week period. This also includes desired changes to the billing address or the recipient of the invoice. The six-week deadline does not affect the obligation to pay or the obligation to report defects within the shorter period specified in these General Terms and Conditions.

§ 12 Patents, Copyrights, and Trademarks

(1) Izvođač i njegovi kupci su oslobođeni Izvođača od potraživanja iz kršenja autorskih prava, zaštitnih znakova ili patenata i slično, ako dizajn isporučene robe ili isporučeni podaci nisu od strane Nalogodavca. (2) Navedena obveza iz §12(1) Izvođača prema Nalogodavcu ograničena je iznosom predvidive štete. Drugi uvjet za oslobađanje je da se vodstvo pravnih sporova prepušta Izvođaču. Također je potrebno da tvrdnje o kršenju prava isključivo pripadaju isporučenoj robi Izvođača bez veze ili uporabe s drugim proizvodima. (3) Izvođač se može osloboditi paragrafa i time preuzetih obveza ako je u mogućnosti ili [a] nabaviti potrebne licence u vezi s navodno povrijeđenim pravima (autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili patentima itd.) ili Izvođaču za Nalogodavca osigurati zamjenu u obliku izmijenjene robe ili njezina dijela koji, u slučaju zamjene za povrijeđenu robu ili njezin dio, uklanja optužbe za povredu u vezi s isporučenom robom.

(1) Der Auftraggeber und dessen Abnehmer werden vom Auftragnehmer gegenüber Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Marken oder Patenten und dergleichen freigestellt, sofern der Entwurf eines Liefergegenstandes bzw. die gelieferten Daten nicht vom Auftraggeber stammen. (2) Die in §12(1) genannte Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine weitere Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Auftragnehmer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird. Außerdem muss die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich dem Liefergegenstand des Auftragnehmers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen sein. (3) Der Auftragnehmer kann sich von den Paragraphen und den dadurch übernommenen Verpflichtungen befreien, wenn er entweder: [a] in der Lage ist, die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Rechte (Urheberrechte, Marken oder Patente etc.) zu beschaffen oder für den Auftraggeber einen Ersatz in Form eines geänderten Liefergegenstandes oder Teil davon zur Verfügung stellt, der im Falle eines Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigt.

(1) The Client and its customers shall be indemnified by the Contractor against claims arising from infringements of copyrights, trademarks, patents, and the like, provided that the design of a deliverable or the supplied data does not originate from the Client. (2) The indemnification obligation of the Contractor towards the Client as mentioned in §12(1) is limited in amount to foreseeable damages. Another condition for indemnification is that the Contractor is allowed to conduct legal proceedings. In addition, the alleged infringement must be exclusively attributable to the deliverable of the Contractor without any connection or use with other products. (3) The Contractor can be relieved of the obligations in the paragraphs and the obligations thereby assumed if it either: [a] is able to obtain the necessary licenses with respect to the allegedly violated rights (copyrights, trademarks, patents, etc.) or provides a replacement for the Client in the form of a modified deliverable or part thereof, which, in the event of replacement for the infringing deliverable or part thereof, eliminates the allegation of infringement with respect to the deliverable.

§ 13 Industrial Property Rights and Copyrights

(1) Ako izvršenjem naloga dođe do povrede prava trećih strana (posebno autorskih, trgovačkih ili patentnih prava i slično), isključivo Nalogodavac odgovara za to. Podnošenjem svog naloga, Nalogodavac izjavljuje da posjeduje prava na umnožavanje i reprodukciju dostavljenih dokumenata. U slučaju povrede takvih prava, Nalogodavac oslobođa Izvođača od svih zahtjeva trećih strana.

(1) Werden durch die Ausführung des Auftrags Rechte von Dritten (insbesondere Urheber-, Marken- oder Patentrechte und dergleichen) verletzt, so haftet hierfür ausschließlich der Auftraggeber. Mit seinem Auftrag erklärt der Auftraggeber, dass er im Besitz der Vervielfältigungs- und Reproduktionsrechte der eingereichten Unterlagen ist. Bei einer diesbezüglichen Rechtsverletzung stellt der Auftraggeber den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter frei.

(1) If third-party rights (in particular copyrights, trademarks, or patents) are infringed by the execution of the order, the Client shall be solely liable for this. By placing the order, the Client declares that it possesses the reproduction and reproduction rights to the submitted documents. In the event of an infringement of such rights, the Client shall indemnify the Contractor from all third-party claims.

§ 14 Trade Customs and Copyright

(1) Ako nije izdan odstupajući nalog, u trgovačkim poslovima primjenjuju se trgovački običaji grafičke industrije. To uključuje, između ostalog, nedostatak obveze izdavanja međuproizvoda poput podataka, tiskarskih ploča ili litografskih ploča koje su stvorene za izradu odgovarajućeg krajnjeg proizvoda koji se isporučuje. (2) Izvođač zadržava sva prava (autorska prava) za sve usluge pružene u okviru naloga Nalogodavca, posebno za grafičke dizajne, tekstualne i slikovne marke, izradu rasporeda i druge usluge. Nalogodavac plaća naknadu za rad Izvođača samo za pruženu radnu uslugu, ali ne i prava intelektualnog vlasništva, a posebno ne pravo na daljnje umnožavanje. Ako postoji pisani sporazum, autorska prava se mogu prenijeti na Nalogodavca ili treću stranu uz plaćanje naknade. U tom slučaju, prava se prenose na Nalogodavca ili treću stranu tek nakon plaćanja dogovorene naknade.

(1) Sofern kein abweichender Auftrag erteilt wurde, gelten im kaufmännischen Verkehr die Handelsbräuche der Druckindustrie. Hierunter fällt unter anderem die nicht bestehende Herausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Druckplatten oder Lithos, die zur Herstellung des geschuldeten Endprodukts erstellt werden. (2) Der Auftragnehmer behält sich für alle im Auftrag des Auftraggebers erbrachten Leistungen – im Besonderen an graphischen Entwürfen, Text- und Bildmarken, Layouts etc. – alle Rechte (Copyright) vor. Mit dem Entgelt des Auftraggebers für die Arbeiten des Auftragnehmers bezahlt der Auftraggeber nur die erbrachte Arbeitsleistung selbst, nicht aber die Rechte am geistigen Eigentum und im Besonderen nicht das Recht der weiteren Vervielfältigung. Wenn eine schriftliche Vereinbarung besteht, kann das Copyright dem Auftraggeber oder einem Dritten gegen die Zahlung eines Entgelts übertragen werden. Erst mit der Bezahlung des vereinbarten Entgelts gehen die Rechte in diesem Fall auf den Auftraggeber bzw. den Dritten über.

(1) Unless a different order has been placed, the trade customs of the printing industry apply in commercial transactions. This includes, among other things, the non-obligation to surrender interim products such as data, printing plates, or lithographs that are created for the production of the owed final product. (2) The Contractor reserves all rights (copyright) for all services rendered on behalf of the Client, especially graphical designs, text and image trademarks, layouts, etc. With the payment by the Client for the Contractor’s work, the Client only pays for the work performed itself, but not for the rights to intellectual property and especially not for the right of further reproduction. If there is a written agreement, the copyright can be transferred to the Client or a third party against payment. In this case, the rights are transferred to the Client or the third party only upon payment of the agreed fee.

§ 15 Confidentiality and Publication

(1) Informacije dostavljene Izvođaču u vezi s narudžbama ne smatraju se povjerljivima, osim ako nije izričito pisanim putem drugačije dogovoreno. (2) Ako nema drugih uputa od strane Nalogodavca, KASTELIC & Co. d.o.o. zadržava pravo korištenja slika, prikaza, grafika, dizajna i drugih vizualnih podataka povezanih s ovom narudžbom u komercijalne i prodajne svrhe putem digitalnih, tiskanih ili elektroničkih medija.

(1) Die dem Auftragnehmer unterbreiteten Informationen im Zusammenhang mit Bestellungen gelten nicht als vertraulich, es sei denn, etwas anderes wäre ausdrücklich schriftlich vereinbart worden. (2) Sofern keine anderen Anweisungen vom Auftraggeber vorliegen, behält sich KASTELIC & Co. d.o.o. das Recht vor, die mit dieser Bestellung verknüpften Bilder, Renderings, Grafiken, Designs und sonstige visuelle Daten für kommerzielle und verkaufsfördernde Zwecke, in beliebigen digitalen, gedruckten oder elektronischen Medien zu verwenden.

(1) Information submitted to the Contractor in connection with orders is not considered confidential unless expressly agreed upon in writing. (2) Unless otherwise instructed by the Client, KASTELIC & Co. d.o.o. reserves the right to use images, renderings, graphics, designs, and other visual data associated with this order for commercial and promotional purposes in any digital, printed, or electronic media.

§ 16 Data and Order Documents

(1) Podaci koje Izvođač dobije od Nalogodavca kao poslovni ugovor bit će pohranjeni isključivo radi obrade primljenih narudžbi. (2) Pohranjivanje predmeta koje Nalogodavac donese ili pošalje, kao što su predlošci, podaci ili mediji, moguće je samo uz pismeni dogovor i uz dodatnu naknadu, izvan vremena isporuke krajnjeg proizvoda. Ako se to dogodi, Nalogodavac je odgovoran za to. Izvođač ne može biti odgovoran za oštećenja ili gubitke, iz bilo kojeg razloga. Iznimka je grubo nemarno ili namjerno ponašanje (vidi §17). (3) Pretraživanje arhive podataka (obnova podataka), dekompresija i priprema za daljnju obradu naplaćuju se paušalno 25,00 € plus PDV za svaki arhivirani tiskarski nalog. (4) Ostali dokumenti narudžbe i podaci na CD/DVD/ostalim medijima ne mogu se vraćati. (5) Nalogodavac ima saznanje da će podaci iz ugovornog odnosa prema § 28 Zakona o zaštiti podataka biti pohranjeni od strane Izvođača u svrhu obrade podataka. Izvođač također zadržava pravo da podatke prenese trećim stranama (poput kurirskih službi, osiguravatelja itd.) ako je to potrebno za izvršenje ugovora.

(1) Daten, die der Auftragnehmer aufgrund des geschäftlichen Vertrags vom Auftraggeber erhält, werden ausschließlich zur Bearbeitung des erhaltenen Auftrags beim Auftragnehmer gespeichert. (2) Eine Archivierung der vom Auftraggeber eingebrachten oder übersandten Sachen wie Vorlagen, Daten oder Datenträger ist nur nach schriftlicher Vereinbarung und gegen eine besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endprodukts hinaus möglich. Soll dies geschehen, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen. Der Auftragnehmer kann für Beschädigungen oder Verluste, aus welchem Grund auch immer, nicht haftbar gemacht werden. Eine Ausnahme stellt grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten (siehe §17) dar. (3) Die Suche nach Daten im Archiv (Wiederherstellen von Daten) sowie ihre Dekomprimierung und Vorbereitung für eine weitere Bearbeitung wird pauschal mit 25,00 € zzgl. USt. für jeden archivierten Druckauftrag berechnet. (4) Sonstige Auftragsunterlagen sowie Daten auf CD/DVD/sonstigen Datenträgern können nicht zurück gesendet werden. (5) Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz vom Auftragnehmer zum Zweck der Datenverarbeitung gespeichert werden. Der Aufragnehmer behält sich weiterhin das Recht vor, die Daten an Dritte (beispielsweise Paketdienste, Versicherungen etc.) zu übermitteln, soweit dies für die Vertragserfüllung erforderlich ist.

(1) Data received by the Contractor from the Client based on the business contract is stored exclusively for the processing of the received order by the Contractor. (2) Archiving of items submitted or sent by the Client, such as templates, data, or data carriers, beyond the point of transfer of the final product, is possible only by written agreement and against special compensation. If this is to be done, and there is no agreement, the Client must arrange it on its own. The Contractor cannot be held liable for damages or losses, regardless of the reason, except in cases of gross negligence or intent (see §17). (3) Searching for data in the archive (data recovery), as well as decompression and preparation for further processing, is charged at a flat rate of €25.00 plus VAT for each archived print order. (4) Other order documents and data on CD/DVD/other data carriers cannot be returned. (5) The Client acknowledges that data from the contractual relationship according to §28 Federal Data Protection Act will be stored by the Contractor for the purpose of data processing. The Contractor also reserves the right to transmit data to third parties (such as package delivery services, insurance companies, etc.) as far as necessary for the fulfillment of the contract.

§ 17 Liability for Damages due to Fault

(1) U skladu s ovim §17, odgovornost Izvođača za štetu na temelju odštete, bez obzira iz kojeg razloga (posebno nemogućnost, nedostatna ili kriva isporuka, zakašnjenje, povreda obveza tijekom pregovora o ugovoru i protupravna djela), je ograničena, pri čemu ovisi o krivnji. (2) Izvođač ne može biti odgovoran za [a] običnu nepažnju njegovih organa, zaposlenika, zakonskih zastupnika ili drugih osoba koje mu pomažu, grubu nepažnju njegovih neupravnih zaposlenika ili drugih osoba koje mu pomažu, osim ako je riječ o povredi bitnih ugovornih obveza. Bitne obveze uključuju obvezu pravodobne i besprijekorne isporuke i instalacije, kao i obveze nadzora, savjetovanja i zaštite koje su važne za ugovorenu upotrebu isporučenog predmeta od strane Nalogodavca ili za zaštitu života ili zdravlja osoblja Nalogodavca ili trećih strana ili imovine Nalogodavca od značajne štete. (3) Ako Izvođač odgovara na temelju §17(2) za odštetu, ta odgovornost ostaje ograničena na štetu koja je bila predviđena za Izvođača prilikom zaključenja ugovora kao moguća posljedica povrede ugovora ili koja bi Izvođaču mogla biti poznata ili bi je trebao znati uz primjenu standardne brige uzimajući u obzir okolnosti koje su mu bile poznate ili koje bi trebao znati. Također su nadoknadive samo posredne štete i posljedične štete koje su rezultat nedostataka na predmetu isporuke, ako takve štete tipično mogu biti očekivane kod odgovarajuće upotrebe predmeta isporuke. (4) Čak i ako se radi o povredi bitnih obveza iz ugovora, u slučaju odgovornosti za običnu nepažnju, obveza izvođača za štetu na stvarima i osobama ograničena je na najviše dvostruki iznos za sve osigurane slučajeve u osiguravajućoj godini (6.000.000 €) i najviše na iznos od 3.000.000 € po oštećenoj osobi. (5) U istoj mjeri, isključenja i ograničenja odgovornosti primjenjuju se i na korist organa, zaposlenika, zakonskih zastupnika i drugih pomagača Izvođača. (6) Izuzete su besplatne tehničke informacije i savjetovanja od Izvođača koja nisu dio dogovorenog, dugovanog i zabilježenog opsega isporuke ugovorom. (7) Navedena ograničenja odgovornosti Izvođača u ovom paragrafu ne primjenjuju se na jamčevine za značajke kvalitete, povrede života, tijela ili zdravlja, namjernog ponašanja ili prema Zakonu o odgovornosti proizvođača.

(1) Nach Maßgabe dieses §17 ist die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz, ganz gleich aus welchen Grund (besonders aus Unmöglichkeit, mangelhafter oder falscher Lieferung, Verzug, Verletzung der Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlungen), eingeschränkt, wobei es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt. (2) Der Auftragnehmer kann nicht haftbar gemacht werden bei [a] einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, Angestellten, gesetzlichen Vertretern oder sonstigen Erfüllungshilfen, grober Fahrlässigkeit seiner nicht leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungshilfen, es sei denn es handelt sich um eine Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten. Als vertragswesentlich gelten die Verpflichtung zur rechtzeitigen und mängelfreien Lieferung und Installation sowie Obhuts-, Beratungs- und Schutzpflichten, die für die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes durch den Auftraggeber wichtig sind oder den Schutz von Leib oder Leben des Personals des Auftraggebers oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichem Schaden bezwecken. (3) Haftet der Auftragnehmer aufgrund §17(2) für Schadensersatz, so bleibt diese Haftung auf die Schäden begrenzt, die für den Auftragnehmer bei Vertragsabschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung voraussehbar waren oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt unter Berücksichtigung der Umstände, die für ihn bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, hätte voraussehen müssen. Außerdem sind nur mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln am Liefergegenstand sind, ersatzfähig, wenn solche Schäden typischerweise bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes zu erwarten sind. (4) Auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt, ist im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers für Sach- und Personenschäden auf höchstens das zweifache für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (6.000.000€) und höchstens auf einen Betrag von 3.000.000€ pro geschädigte Person beschränkt. (5) Im gleichen Umfang gelten die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen ebenfalls zugunsten der Organe, der Angestellten, der gesetzlichen Vertreter und der sonstigen Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. (6) Von jeglicher Haftung ausgenommen sind unentgeltliche technische Auskünfte und Beratungen durch den Auftragnehmer, die nicht zu dem von ihm vereinbarten, geschuldeten und im Vertrag festgehaltenen Lieferumfang gehören. (7) Die in diesem Paragraph genannten Einschränkungen für die Haftung des Auftragnehmers gelten nicht für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei vorsätzlichem Verhalten oder nach dem Produktionshaftungsgesetz.

(1) In accordance with this §17, the Contractor’s liability for damages, regardless of the reason (especially due to impossibility, defective or incorrect delivery, delay, breach of obligations during contract negotiations, and unauthorized actions), is limited, with liability depending on negligence. (2) The Contractor cannot be held liable for [a] simple negligence of its organs, employees, legal representatives, or other agents, gross negligence of its non-executive employees or other agents, unless there is a violation of essential contractual obligations. The obligation to provide timely and defect-free delivery and installation, as well as care, advice, and duty to protect that are important for the contractual use of the deliverable by the Client, or for protecting the lives, bodies, or property of the Contractor’s personnel, the Client, or third parties from significant harm, are considered essential. (3) If the Contractor is liable for damages according to §17(2), this liability is limited to damages that were foreseeable for the Contractor at the time of concluding the contract as a possible consequence of a breach of contract or that it should have foreseen by applying ordinary care in consideration of the circumstances known to it or that it should have known. Moreover, only indirect damages and consequential damages resulting from defects in the deliverable that can typically be expected in the intended use of the deliverable are compensable. (4) Even in the case of a violation of essential contractual obligations, in the event of liability for simple negligence, the Contractor’s obligation to compensate for material and personal damages is limited to a maximum of twice the total amount for all insurance claims in one insurance year (€6,000,000) and to a maximum of €3,000,000 per injured person. (5) The same extent of liability disclaimers and limitations also applies to the benefit of the Contractor’s organs, employees, legal representatives, and other agents. (6) Any liability for free technical information and advice provided by the Contractor, which are not part of the agreed, owed, and specified scope of delivery, is excluded. (7) The exclusions of liability mentioned in this section do not apply to guaranteed characteristics, in case of injury to life, body, or health, in case of intentional behavior, or under the Product Liability Act.

§ 18 Final Provisions – Applicable Law, Jurisdiction, and Partial Invalidity

(1) Ako iz poslovnog odnosa između Izvođača i Nalogodavca proizlaze sporovi (ako je Nalogodavac trgovac, pravna osoba javnog prava ili javno-pravno posebno imanje), Izvođač ima pravo odabrati hoće li Stuttgart biti mjesto nadležnosti ili sjedište Nalogodavca. Kao isključivo mjesto nadležnosti za tužbe protiv Izvođača, Stuttgart ima prednost. Obavezni poslovni uvjeti o isključivim nadležnostima ostaju nepovrijeđeni. (2) Ovi poslovni uvjeti i cijeli pravni odnos između Izvođača i Nalogodavca temelje se na zakonima Savezne Republike Njemačke. (3) Ako ugovor ili ovi Opći uvjeti ne sadrže odredbe, tada će se smatrati da su dogovorene pravno valjane odredbe za ispunjenje tih praznina koje bi ugovorne strane postigle prema ekonomskim ciljevima ugovora i u svrhu ovih Općih uvjeta da su bile poznate praznine. (4) U slučaju da je odredba u ovim Općim uvjetima ili odredba u okviru drugih sporazuma neučinkovita ili postane neučinkovita, učinkovitost svih ostalih odredaba ili sporazuma neće biti pogođena time. (5) Ako je Nalogodavac poduzetnik, ali nije trgovac, pravna osoba javnog prava ili javno-pravno posebno imanje, tada se također primjenjuju odredbe navedene u §18(1).

(1) Ergeben sich aus der Geschäftsbedingung zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber Streitigkeiten (soweit der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist), so hat der Auftragnehmer die Wahl, ob Stuttgart als Gerichtsstand gewählt wird oder der Sitz des Auftraggebers. Als ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen den Auftragnehmer gilt Stuttgart. Von dieser Regelung unberührt bleiben zwingende geschäftliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände. (2) Das Recht der Bundesrepublik Deutschland liegt diesen Geschäftsbedingungen und der ganzen Rechtsbeziehung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu Grunde. (3) Enthalten der Vertrag oder die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken, so gelten diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen zur Ausfüllung dieser Lücken als vereinbart, die die beiden Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrags und zum Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn die Regelungslücke bekannt gewesen wäre. (4) Für den Fall dass eine Bestimmung in den hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam ist oder wird, so bleibt die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen davon unberührt. (5) Ist der Auftraggeber Unternehmer, jedoch nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens, so gelten die in §18(1) genannten Bestimmungen ebenfalls.

(1) If disputes arise from the terms and conditions between the Contractor and the Client (insofar as the Client is a merchant, legal entity under public law, or special fund under public law), the Contractor has the choice of whether to choose Stuttgart as the place of jurisdiction or the Client’s place of business. Stuttgart shall be the exclusive place of jurisdiction for claims against the Contractor. Mandatory business provisions regarding exclusive places of jurisdiction shall remain unaffected by this regulation. (2) The law of the Federal Republic of Germany forms the basis for these terms and conditions and the entire legal relationship between the Contractor and the Client. (3) If the contract or these General Terms and Conditions contain regulatory gaps, the legally effective regulations for filling these gaps shall be deemed agreed upon that the two contracting parties would have agreed upon according to the economic objectives of the contract and for the purpose of these General Terms and Conditions if the regulatory gap had been known. (4) In the event that a provision in these General Terms and Conditions or a provision within other agreements is or becomes ineffective, the effectiveness of all other provisions or agreements shall remain unaffected. (5) If the Client is a business operator but not a merchant, legal entity under public law, or special fund under public law, the provisions mentioned in §18(1) also apply.

 

ANGABEN GEMÄSS GESETZGEBUNG:

KASTELIC & Co. d.o.o.

Stranići kod Lovreča 6A
52448 Sveti Lovreč
OIB: 19097243678
VAT-ID: HR19097243678
HRVATSKA / Kroatien/ Croatia

 

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem Tt-22/7268-2, MBS: 130133413

Die Gesellschaft ist im kroatischen Handelsregister in Pazin eingetragen, unter der Nummer Tt-22/7268-2, und der Identifikationsnummer 130133413.

The company is registered in the Croatian Commercial Register in Pazin, under the number Tt-22/7268-2, and the identification number 130133413.

 

Direktor/ Geschäftsführer/ CEO: Patrick Benjamin Kastelic

 

E-Mail: info@flat-furniture.com